16 Тамыз 2019, 15:50 697 0 Жаһан Túrkistan Gazeti

Бішкек соты Атамбаевты изоляторда қалдырды

ASTANA, KAZAKHSTAN - JUNE 9, 2017: Kyrgyzstan's President Almazbek Atambayev attends a meeting of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Heads of State Council. Alexei Nikolsky/Russian Presidential Press and Information Office/TASS

Êàçàõñòàí. Àñòàíà. 9 èþíÿ 2017. Ïðåçèäåíò Êèðãèçèè Àëìàçáåê Àòàìáàåâ âî âðåìÿ çàñåäàíèÿ Ñîâåòà ãëàâ ãîñóäàðñòâ - ÷ëåíîâ Øàíõàéñêîé îðãàíèçàöèè ñîòðóäíè÷åñòâà (ØÎÑ) â óçêîì ñîñòàâå. Àëåêñåé Íèêîëüñêèé/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ
ASTANA, KAZAKHSTAN - JUNE 9, 2017: Kyrgyzstan's President Almazbek Atambayev attends a meeting of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Heads of State Council. Alexei Nikolsky/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Êàçàõñòàí. Àñòàíà. 9 èþíÿ 2017. Ïðåçèäåíò Êèðãèçèè Àëìàçáåê Àòàìáàåâ âî âðåìÿ çàñåäàíèÿ Ñîâåòà ãëàâ ãîñóäàðñòâ - ÷ëåíîâ Øàíõàéñêîé îðãàíèçàöèè ñîòðóäíè÷åñòâà (ØÎÑ) â óçêîì ñîñòàâå. Àëåêñåé Íèêîëüñêèé/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ

Бүгін Бішкек қалалық сотының көшпелі отырысында Атамбаевты Қырғызстанның Мемлекеттік ҰҚК тергеу изоляторында ұстау шарасын қарады, деп хабарлайды ҚазАқпарат Кабар агенттігіне сілтеме жасап.

Отырыста сот бұлтартпау шарасын өзгерткен жоқ. Бұрынғы президент 26 тамызға дейін изоляторда болады.

Еске сала кетейік, Қырғызстанның бұрынғы президенті бірнеше бап бойынша айыпталып отыр. Атап айтқанда, Атамбаев: Бішкек жылу энергия стансасын жаңғырту кезінде сыбайлас жемқорлыққа жол берді, Бішкек жылу энергия стансасына көмір жеткізуде сыбайлас жемқорлыққа жол берді, заңсыз жолмен табыстарын арттырды («Форум» ғимараты ісі), Геология агенттігінің жекелеген лауазымды тұлғаларымен бірге лицензия беру бойынша сыбайлас жемқорлыққа жол берді деген күдікке іліккен.

Бұдан бөлек, бас прокурор Откурбек Джамшитов Атамбаев қару пайдалану, жаппай тәртіпсіздік ұйымдастыру, тергеуге кедергі жасау, адамдарды кепілге алу, адам өлтіруді ұйымдастыру, адам өлтіруге әрекет жасау баптары бойынша күдікке ілінген мәлімдеген.

Соңғы жаңалықтар