"تۇركىستان" گازەتىنىڭ اۆتورلارى

وزبەك «ءوز اعاڭ» بولماي تۇر
وزبەك «ءوز اعاڭ» بولماي تۇر
كەڭەس وداعى ىدىراعانعا دەيiن توسكەيدە مالى، توسەكتە باسى قوسىلىپ، اۋىلى ارالاس، قويى قورالاس جاتقان وزبەك اعايىندار يمپەريا قۇلاسىمەن نەشە ءتۇرلi قيتۇرقى ارەكەتتەرگە بارا باستادى. اسiرەسە، وزبەكتەردەن..
جاڭالىقتار
781 0
18 رەت وق اتىلىپ، 4 ادام قازا تاپقان
18 رەت وق اتىلىپ، 4 ادام قازا تاپقان
ماۋسىم ايى وڭتۇستiك­قازاق­­ستاندىقتار ءۇشiن مازاسىز باستالعانداي. ما­مىر ايىنىڭ ورتاسىندا عانا قازاق-وزبەك شەكارا­سىنا باعانالار قويىلىپ، كورشiلەس جاتقان وڭتۇستiك قازاقستان وبلىسى مەن تاشكەنت وبلىسىن..
جاڭالىقتار
634 0
احمەتوۆ ۇكiمەتi مەملەكەتتiك تiلدiڭ كوسەگەسiن كوگەرتە مە؟
احمەتوۆ ۇكiمەتi مەملەكەتتiك تiلدiڭ كوسەگەسiن كوگەرتە مە؟
ماۋسىمنىڭ سەگiزiندە بولعان ۇكiمەت وتىرىسىن­داعى نەگiزگi ماسەلە — ۇلتتىق يننوۆاتسيالىق جۇيەنi قا­لىپ­تاستىرۋ جانە «ەلەك­ترون­دى ۇكiمەتتi» قۇرۋدىڭ تۇجىرىمداماسىن جاساۋ بولدى. مۇنداعى ەلدi ەلەڭ ەتك..
جاڭالىقتار
754 0
قاعازدا بار، ومIردە جوق
قاعازدا بار، ومIردە جوق
مەملەكەتتiك شەنەۋنiكتەردiڭ مەملەكەتتiك تiلدi بiلۋ دەڭگەيi ءوزiن قازاقستان ازاماتى دەپ سەزiنەتiن اركiمنiڭ-اق قارنىن اشتىرادى.
جاڭالىقتار
561 0
كۇلتوبەنIڭ باسىندا كۇندە كەڭەس
كۇلتوبەنIڭ باسىندا كۇندە كەڭەس
كاسپي جاعالاۋى ەلدەرiندە، نەگiزگi اتقارار فۋنكتسيالارى — تەڭiز مارتەبەسi دەگەن “وزەكتi ماسەلەنiڭ” شاشباۋىن كوتەرۋ بولىپ تابىلاتىن ارنايى وكiلدەر بار. اي سايىن نەمەسە اراعا بiرنەشە اي سالىپ ..
جاڭالىقتار
703 0
ماندات ءۇشIن“مايدان”
ماندات ءۇشIن“مايدان”
تابانىنىڭ ءبۇرi از دەپۋتاتتار حالىقتىڭ قامى ءۇشiن نە iستەي الادى؟سايلاۋ ناۋقانى جاقىنداعان سايىن قازiرگi ءماجiلiس دەپۋتاتتارىنىڭ قيمىلى الابوتەندەنە باستادى. بiرi مەملەكەتتiك تiلدi كولدەنەڭ تارتىپ، ات..
جاڭالىقتار
619 0

سوڭعى جاڭالىقتار