"تۇركىستان" گازەتىنىڭ اۆتورلارى

LG كوتەرگەن باستاما
LG كوتەرگەن باستاما
وتكەن اپتانىڭ سەنبiسiندە رەس­پۋبليكا سارايىنىڭ الدىندا LG كومپانياسى “ححI عاسىردىڭ كوش­باسشىلارىمەن” بiرلەسە وتىرىپ، “الەمدi تازا ۇستايىق” ەكولوگيالىق اكتسياسىن وتكiزدi.
جاڭالىقتار
612 0
بۇرىنعى قىزمەتiنە قايتا ورالدى...بiراق
بۇرىنعى قىزمەتiنە قايتا ورالدى...بiراق
بەلگiلi سپورت جۋرناليسi ن.ءجۇنiسبايۇلىنىڭ تاعى بiر مالiمدەمەسi
جاڭالىقتار
585 0
عۇسمان قوسانوۆ ارۋاعى قولدادى
عۇسمان قوسانوۆ ارۋاعى قولدادى
وتكەن سەنبi جانە جەكسەنبi كۇندەرi الماتىداعى ورتالىق ستاديوندا اتاقتى جەلاياق جەرلەسiمiز عۇسمان قوسانوۆتىڭ ارۋاعىنا باعىشتالعان حالىقارالىق جارىس اياقتالدى. بيىل 14-رەت وتكiزiلiپ وتىرعان بۇل سىنعا سە..
جاڭالىقتار
694 0
قازاقشا كۇرەستiڭ حالىقارالىق وداعى شاڭىراق كوتەردi
قازاقشا كۇرەستiڭ حالىقارالىق وداعى شاڭىراق كوتەردi
ءيا، مەشiن جىلى ەلiمiزگە بەيبiتشiلiك پەن بەرەكە، ءار شا­ڭىراققا، ءاربiر ادامعا ىرىس پەن شاپاعات اكەلسiن دەپ ءبارiمiز iشتەي تiلەگەنiمiز راس.ونىڭ جارقىن ايعاعى — قازاق سپورتىنىڭ جەلi بيىل وڭىنان تۇرىپ ..
جاڭالىقتار
788 0
تاعى دا باۋكەڭ تۋرالى
تاعى دا باۋكەڭ تۋرالى
سوۆەتتەر وداعىنىڭ باتىرى باۋىرجان مومىشۇلىنىڭ ومiردەن وتكەنiنە مiنە جيىرما ەكi جىلدىڭ ءجۇزi بولدى. كوزiنiڭ بارىندا-اق اتى اڭىزعا اينالعان جاننىڭ ەسiمi ەل ەسiندە.
جاڭالىقتار
682 0
جەكەمەنشiك مەشiت رۋعا قىزمەت ەتە مە، الدە دiنگە قىزمەت ەتە مە؟
جەكەمەنشiك مەشiت رۋعا قىزمەت ەتە مە، الدە دiنگە قىزمەت ەتە مە؟
قازاقستان مۇسىلماندارى دiني باسقارماسىنىڭ ساناعى بويىنشا، قازiرگi تاڭدا ەلiمiزدە 1617 مەشiت بار ەكەن. سونىڭ 139-ى جەكەمەنشiك مەشiتتەر كورiنەدi. دiننiڭ ەل بiرلiگi مەن تى­نىش­تىعىنداعى اتقارار رولi زور ..
جاڭالىقتار
861 0
دۇبiرمەن باستالدى، كۇبiرمەن اياقتالدى
دۇبiرمەن باستالدى، كۇبiرمەن اياقتالدى
وتكەن تاريحىڭدى باعالاماي، بولاشاققا بارا المايسىڭ. قازاقتىڭ سايىن دالاسىنىڭ ءاربiر توبەسi, ءاربiر بيiگi, تiپتi, ءاربiر تاسى تالاي تاريحتى باستان وتكەرگەن، تۇلا بويى تۇنعان شەجiرە.
جاڭالىقتار
661 0

سوڭعى جاڭالىقتار