1 ناۋرىز 2020, 18:31 1354 0 ىشكى ساياسات انار لەپەسوۆا

قاسىم-جومارت توقاەۆ قوردايداعى جانجالعا نە تۇرتكى بولعانىن ايتتى

قر پرەزيدەنتى قورداي اۋدانىنداعى قاراكەمەر اۋىلىنىڭ تۇرعىندارىمەن كەزدەسۋىندە 7 اقپانداعى جاپپاي تارتىپسىزدىككە نە تۇرتكى بولعانىن ايتتى.  

«اۋداندا ءبىر توپ ادام بەلسەندى تۇردە كونتراباندامەن اينالىسىپ جۇرگەن. بۇل – بەلگىلى نارسە. وسى ىسكە باسقا توپ تا قاتىسقىسى كەلگەن. ءبىر سوزبەن ايتساق، زاڭسىز تابىس كوزى ءۇشىن ەكى قىلمىستىق توپتىڭ اراسىندا تەكەتىرەس پايدا بولعان. بۇل تەكەتىرەس سالدارىنان كوپ ادام زارداپ شەكتى. 11 ادام قازا تاپتى. ونى اشىق ايتۋ كەرەك. ەندى قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ الدىندا تۇرعان ماقسات – بارلىق قىلمىسكەرلەردى ۇلتىنا قاراماي، زاڭعا سايكەس جازاعا تارتۋ. ونسىز ەلىمىزدە ءتارتىپ بولمايدى»، – دەدى پرەزيدەنت.

 

سوڭعى جاڭالىقتار