24 اقپان, 18:34 5399 0 دەنساۋلىق انار لەپەسوۆا

اتىراۋ وبلىسىندا قىتاي ازاماتى قايتىس بولدى

22 اقپاندا قاراباتانداعى ينتەگراتسيالانعان گاز-حيميا كەشەنىنىڭ قۇرىلىس الاڭى اۋماعىندا 50 جاستاعى قىتايلىق قايتىس بولدى.

Zakon.kz-ءتىڭ حابارلاۋىنشا، قىتاي ازاماتى قاجەتتى مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلگەنىنە قاراماستان قاراماستان كوز جۇمدى. 

مارقۇم 21 اقپاندا  ءوزىن ناشار سەزىنىپ، مەديتسينالىق پۋنكتكە جۇگىنگەن. وندا وعان قان قىسىمىنىڭ جوعارىلاۋى دياگنوزى قويىلىپ، مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلگەن. تاڭەرتەڭ اسحاناعا بارار جولدا ول ءوزىن تاعى ناشار سەزىنىپ، ەسىنەن تانىپ قالىپتى.

ساراپتاما قورىتىندىسى بويىنشا  دارىگەرلەر ءولىم مي قان اينالىمىنىڭ بۇزىلۋىنان بولعان دەگەن قورىتىندى جاسادى. 

كومپانيانىڭ ءباسپاسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، مارقۇمنان كوروناۆيرۋس بەلگىلەرى بايقالماعان. 

 

سوڭعى جاڭالىقتار