18 اقپان 2020, 15:09 608 0 نۇر وتان اسقار اxمەتقازى

Nur Otan نوۆوچەرنوياركا اۋىلىنداعى جىلۋمەن قامتۋ ماسەلەسىن باقىلاۋعا الدى

Nur Otan پارتياسى توراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى باۋىرجان بايبەك پاۆلودار وبلىسىنا جۇمىس ساپارى كەزىندە بىرقاتار ءتۇيىندى ماسەلەلەردى شەشۋگە ۋادە بەردى. اتاپ ايتساق، نوۆوچەرنوياركا اۋىلىنداعى 16 كوپ قاباتتى ءۇي ورتالىق جىلۋ جۇيەسىنە قوسىلماعان.

باۋىرجان بايبەك تۇرعىندارعا بۇل جايتتان حاباردار ەكەنىن ، ايماق باسشىسىنىڭ جاڭا جىلىتۋ قازاندىعىن سالۋ تۋرالى ۋادەسىن باقىلاۋعا الاتىنىن جەتكىزدى. ول بۇل كەزدەسۋ تۋرالى ءوزىنىڭ الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا:

«پاۆلودار وبلىسىنا ساپار بارىسىندا نوۆوچەرنوياركا اۋلىنىڭ تۇرعىندارىمەن كەزدەستىم. مۇندا 16 كوپ قاباتتى تۇرعىن ءۇيدىڭ 800-گە جۋىق تۇرعىنى ورتالىق جىلىتۋ جۇيەسىنسىز تۇرىپ جاتىر. اۋىل تۇرعىندارى بۇل ماسەلەنى وسىعان دەيىن بىرنەشە رەت كوتەرگەن، ءتىپتى پارتيانىڭ قوعامدىق قابىلداۋى ارقىلى دا قوزعاعان ەكەن.

بۇگىن تۇرعىندارمەن بىرگە وسىنىڭ شەشۋ جولدارىن تالقىلادىق. ايماق باسشىلىعى اۋىلدا جىلىتۋ قازاندىعى سالىنادى دەپ ءسوز بەردى. بۇل اتالعان تۇرعىن ۇيلەردەن بولەك تاعى دا 5 الەۋمەتتىك نىساندى، ونىڭ ىشىندە تاياۋ ماڭدا ورنالاسقان مەكتەپتى، بالا باقشانى جانە دارىگەرلىك امبۋلاتوريانى جىلىتۋمەن قامتاماسىز ەتپەك. ونىڭ ورىندالۋىن «Nur Otan» ءوز باقىلاۋىنا الدى»، – دەپ جازدى.

سوڭعى جاڭالىقتار