17 اقپان, 17:31 5898 0 جاھان انار لەپەسوۆا

اقش-تا توتەنشە جاعداي جاريالاندى

اقش-تىڭ ميسسيسيپي شتاتىندا توتەنشە جاعداي ءتارتىبى ەنگىزىلدى.

وعان نوسەر جاۋىن سەبەپ. سونىڭ سالدارىنان ءوڭىردى سۋ باسقان. اسىرەسە شتات استاناسى دجەكسون قالاسىنداعى جاعداي قيىن بولىپ تۇر. مۇندا وزەندەگى سۋ دەڭگەيى 11 مەتردەن اسىپ كەتىپ، ارناسىنان تاسىعان، دەپ حابارلايدى «حابار 24». 

سوڭعى رەت مۇنداي كورسەتكىش 1983 جىلعى تاسقىن كەزىندە تىركەلگەن ەكەن. جولداردى سۋ باسقان. سوندىقتان تۇرعىندار قايىقپەن قاتىناۋعا ءماجبۇر. شاھار قاپتالىنداعى بىرنەشە اۋداندا ەۆاكۋاتسيا جۇرگىزىلىپ جاتىر. ال بيلىك نوسەر تولاستاماسا، 3 جارىم مىڭنان اسا عيماراتقا نۇقسان كەلۋى مۇمكىن دەپ وتىر.

تەگتەر اقش

سوڭعى جاڭالىقتار