24 قاڭتار, 09:06 339 0 الەۋمەت انار لەپەسوۆا

قازاقستاننىڭ بىرنەشە وڭىرىندە ساباق توقتاتىلدى

اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى بۇگىن ەلىمىزدىڭ بىرنەشە وڭىردە وقۋشىلاردىڭ ساباعى توقتاتىلدى. 

پاۆلودار وبلىستىق ءبىلىم بەرۋ باسقارماسىنا سىلتەمە جاساعان قازاقپاراتتىڭ حابارلاۋىنشا، پاۆلودار جانە ەكىباستۇز قالالارىندا، باياناۋىل، ماي، اققۋلى، پاۆلودار، شارباقتى اۋداندارىندا ءبىرىنشى اۋىسىمداعى 0-4 سىنىپتارىندا ساباق بولمايدى. جەلدىڭ كۇشى 15-20 م/س.

شىعىس قازاقستان وبلىسىندا قاتتى جەلگە بايلانىستى ۇلان اۋدانى، تارعىن اۋىلىندا، جوعارعى تايىنتى اۋىلىندا ءبىرىنشى اۋىسىمداعى 1-4 سىنىپ وقۋشىلارى وقىمايدى.

اقمولا وبلىستىق ءبىلىم بەرۋ باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنە سايكەس، قاتتى بۇرقاسىنعا وراي ستەپنوگرسك قالاسىندا 0-4 سىنىپتاردا، استراحان، اككول، ءبىرجان سال، ساندىقتاۋ، تسەلينوگراد، ەرەيمەنتاۋ، قورعالجىن، شورتاندى جانە ەگىندىكول اۋداندارىندا 0-11 سىنىپ بالالارى ۇيلەرىندە قالادى.

سونداي-اق، بۇگىن ەلوردادا 0-11 (12) سىنىپ وقۋشىلارىنا جانە كوللەدجدەردىڭ 1-2 كۋرس ستۋدەنتتەرىنە وقۋ پروتسەسى توقتاتىلدى.

 

سوڭعى جاڭالىقتار