17 قاڭتار, 16:06 454 0 قاۋىپسىزدىك انار لەپەسوۆا

پاۆلوداردا كوپقاباتتى ۇيدەن ءورت شىعىپ، 20 ادام ەۆاكۋاتسيالاندى

پاۆلوداردا قۇتقارۋشىلار ءورت شىققان پاتەردەن 1966 جىلى تۋعان ەر ادامدى الىپ شىقتى، دەپ حابارلادى pavlodarnews.kz.

وبلىستىق تجد ءباسپاسوز قىزمەتىنىڭ مالىمدەۋىنشە، 16 قاڭتار كۇنى ساعات 14:44-تە №3 ءورت ءسوندىرۋ ءبولىمىنىڭ «101» پۋلتىنە تكاچەۆ كوشەسىندە ورنالاسقان 11-ءشى ۇيدە ءورت شىققانى تۋرالى حابارلاما كەلىپ تۇسكەن. 10 قاباتتى تۇرعىن ءۇيدىڭ 5-قاباتىنداعى پاتەرلەردىڭ بىرىندە ءورت شىققان.

بارلاۋ بارىسىندا پاتەردە جالپى اۋدانى 5 شارشى مەتر جەردە ءۇي زاتتارىنىڭ جانىپ جاتقانى انىقتالدى. گاز تۇتىننەن قورعاۋ قىزمەتكەرلەرى پاتەردەن 1966 جىلى تۋعان ەر ادامدى الىپ شىعىپ، جەدەل جاردەم قىزمەتكەرلەرىنە تاپسىردى.

دەپارتامەنتتىڭ حابارلاۋىنشا، ءورت ساعات 15:19-دا ءسوندىرىلدى. كوپقاباتتى ۇيدەن 20 ادام شىعارىلدى. ونىڭ ۇشەۋى – بالا.

سوڭعى جاڭالىقتار