15 قاڭتار, 20:40 831 0 جاڭالىقتار اسىل تۇمار

جەلىدە بولات باقاۋوۆ ۇستالدى دەگەن اۋديوحابار تاراۋدا

سۋرەت عالامتوردان الىندى
سۋرەت عالامتوردان الىندى

WhatsApp ارقىلى پاۆلودار وبلىسىنىڭ اكىمى بولات باقاۋوۆ ۇستالدى دەگەن اۋديوحابار تاراپ جاتىر.

ءبىرىنشى اۋديوداعى ەر ادامنىڭ داۋىسى "باقاۋوۆ پەن ونىڭ كومەكشىسىن جينالىس ۇستىنە ۇستاپ اكەتتى" دەسە، ەكىنشى ءبىر اۋديودا "اقپارات راستالدى. 1 ساعات بۇرىن باقاۋوۆ پەن ونىڭ كومەكشىسىن ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى ۇستاپ اكەپتىپتى" دەلىنگەن.

رەسمي ورگاندار بۇل حابارلاماعا قاتىستى ازىرگە پىكىر بىلدىرگەن جوق.

بولات باقاۋوۆ 2016 جىلدىڭ ناۋرىز ايىنان بەرى پاۆلودار وبلىسىنىڭ اكىمى ەكەنىن ەسكە سالامىز.

سوڭعى جاڭالىقتار