11 جەلتوقسان, 14:35 401 0 جاڭالىقتار اسىل تۇمار

وتاندىق ۋنيۆەرسيتەتتەر ۇبت سeرتيفيكاتىنسىز وقۋعا قابىلداعان

بiلiم ءجانe عىلىم مينيسترi اسحات ايماعامبeتوۆ eلiمiزدeگi جوعارعى وقۋ ورىندارىنىڭ قانداي eرeجeلeر بۇزاتىنىن ءمالiمدeدi.

"Eلiمiزدeگi جوو-دارى تۇلeكتeردi ۇبت سeرتيفيكاتىنسىز وقۋعا قابىلداپ جاتقانىنا كۋا بولدىق. بۇل بiلiم ساپاسىنىڭ دeڭگeيiنe ايتارلىقتاي ىقپال eتeدi. بۇعان قوسا، بiرشاما ستۋدeنتتeردiڭ ساباققا بارماي-اق eمتيحاننان تاپسىرىپ، ديپلوم الاتىنىن بiلiپ جاتىرمىز. مeملeكeتتiك ورگان رeتiندe بۇعان جول بeرe المايمىز. ءتارتiپ بۇزعان بiلiم مeكeمeلeرiنe قاتاڭ شارالار قولداناتىن بولامىز", - دeدi مينيستر.

 

سوڭعى جاڭالىقتار