7 جەلتوقسان 2019, 18:42 1429 0 جاڭالىقتار اسىل تۇمار

Cىزبەن اتتاس نەشە ادام بار؟ (تەست)

قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا وزىڭىزبەن اتتاس قانشا ازامات بار ەكەنىن بىلەسىز  بە؟ مۇنداي مالىمەت سىزگە قىزىقتى بولسا، ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگى ستاتيستيكا كوميتەتىنىڭ رەسمي سايتىنداعى "مەن سياقتى نەشە بار؟" بولىمىنەن  (سىلتەمە: http://stat.gov.kz/itis/interesting/likeme) قاجەتتى اقپار الا الاسىز. بۇل تەستىڭ ناتيجەسىندە وزىڭىزبەن اتتاس نەشە ادام بار ەكەنىن، ونىڭ ىشىندە (قانشا ەر نەمەسە ايەل) جانە ءسىزدىڭ ەسىمىڭىز قانداي ۇلت وكىلدەرىندە كەزدەسەتىنىن انىقتاي الاسىز.

 

سوڭعى جاڭالىقتار