5 جەلتوقسان 2019, 16:12 824 0 جاڭالىقتار اسىل تۇمار

جاس جۇبايلاردىڭ 50 پايىزى اجىراسقان

تمد iشiندە اجىراسۋعا ارىز جازاتىنداردىڭ ەڭ كوبi قازاقستاندا ەكەن. مۇنداي مالiمەتتi "باقىتتى وتباسى" رەسۋرستىق قولداۋ ورتالىعىنىڭ ماماندارى ايتتى.

اتالمىش ۇيىم وكiلدەرiنiڭ ايتۋىنشا، بيىل بۇل ورتالىققا 2 500-دەن اسا ادام جۇگiنiپتi. ولاردىڭ 2 423-i اجىراسۋ ماسەلەسiمەن كەلiپ، تەك 871-i ورتالىق ماماندارىنىڭ كەڭەسiنەن كەيiن تاتۋلاسقان. "جالپى سوتقا كەلiپ تۇسەتiن iستiڭ بىلتىر 70 پايىزى اجىراسسا، بيىل 47 پايىزى اجىراستى", – دەيدi الماتى قالاسى اۋەزوۆ اۋدانىنىڭ سۋدياسى باقىتكەلدi تۇرلىبەكوۆ.

سوڭعى جاڭالىقتار