4 جەلتوقسان, 16:57 404 0 جاڭالىقتار اسىل تۇمار

بيىل ازىق-تۇلىك باعاسى 10 پايىزعا قىمباتتاعان

ءبىر جىلدا ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ باعاسى (2018-2019 جىلعى قاراشا ايلارىنداعى كورسەتكىش) 9,7% ءوستى. نان ونىمدەرى مەن جارمالار، ەت، بالىق جانە تەڭىز ونىمدەرى، ءسۇت ونىمدەرى، جۇمىرتقا، ماي جانە توڭماي، كونديتەرلىك ونىمدەر، جاڭا جينالعان كوكونىستەر مەن جەمىستەر، الكوگولسىز سۋسىندار جانە الكوگولدى ىشىمدىكتەر قىمباتتادى، ال قانت ارزانداعان.

2019 جىلعى قاراشادا جارما ونىمدەرى توبىندا قاراقۇمىق جارماسىنىڭ ورتاشا باعاسى كيلوگرامىنا 300 تەڭگە (2018 جىلعى قاراشادا – 248 تەڭگە), سۇلى جارماسى – 350 تەڭگە (322 تەڭگە), سوك – 370 تەڭگەنى (230 تەڭگە), كۇرىش 385 تەڭگە (317 تەڭگە) بولدى.

قۇمشەكەر كەلىسىنىڭ ورتا باعاسى بيىل –  199 تەڭگە، بىلتىر 244 تەڭگە بولعان.

بيىل ءسۇت ونىمدەرىنەن سۇزبەنىڭ كەلىسى – 1592 تەڭگە (2018 جىلعى قاراشادا – 1592 تەڭگە), قايماق – 1102 تەڭگە (1051 تەڭگە), ايران – 293 تەڭگە (284 تەڭگە), پاستەرلەنگەن ءسۇت 250 تەڭگە (225 تەڭگە).

سوڭعى جاڭالىقتار