21 قازان 2019, 12:45 1021 0 ەكونوميكا انار لەپەسوۆا

قۇس ەتىنىڭ باعاسى سيىر ەتىمەن تەڭەسەدى

ەلىمىزدە قۇس ەتىنىڭ باعاسى سيىر ەتىمەن تەڭەسۋى مۇمكىن. ماماندار مۇنى سالاداعى سۋبسيديانىڭ قىسقارعانىمەن بايلانىستىرادى، دەپ حابارلايدى «حابار 24».

سۋبسيديا بولماعاندىقتان بىرنەشە وڭىردەگى قۇس فابريكاسى ءوندىرىس كولەمىن تومەندەتەدى نەمەسە تاۋىق ەتىنىڭ باعاسىن وسىرەدى. پروبلەمانى شەشۋدىڭ تاعى ءبىر جولى بار. قازاقستان قۇس وسىرۋشىلەر وداعىنىڭ پرەزيدەنتى رۋسلان ءشارىپوۆتىڭ پايىمداۋىنشا، الداعى ۋاقىتتا بىرنەشە ءوڭىردىڭ قۇس فابريكالارىنا ءوندىرىس كولەمىن ازايتۋعا تۋرا كەلەدى. ولاردىڭ قاتارىندا سوڭعى جارتى جىلدا سۋبسيديا الماعان الماتى، اقمولا، شىعىس قازاقستان وبلىستارىنىڭ كاسىپورىندارى بار.

«وندىرىسكە قاجەتتى دارۋمەندەر مەن ءدارى-دارمەك شەتەلدەن الىنادى. بارلىعى 19 اتالىم بار. ەگەر ولاردىڭ قۇنى ءونىم باعاسىنا قوسىلسا، قۇس ەتى سيىر نەمەسە قوي ەتىمەن بىردەي بولادى. «سوندىقتان قۇس وسىرۋشىلەر سۋبسيدياعا تاۋەلدى»، - دەيدى رۋسلان ءشارىپوۆ.

باعانىڭ قۇبىلۋىنا استىقتىڭ قىمباتتاۋى دا اسەر ەتكەن. دەگەنمەن، كاسىپكەرلەر «جەم-ءشوپ قورىن قۇرۋ ارقىلى پروبلەمانى شەشۋگە بولادى» دەگەن ويدا. بيىل سالا وكىلدەرى ۇكىمەتكە 300 مىڭ توننا استىق الىپ، ونى جىل بويى بەكىتىلگەن باعامەن ساتۋدى ۇسىنعان. بۇل قۇس فابريكالارىنا قاجەتتى جەم ءشوپتىڭ جارتىسى. ايتا كەتەيىك، 2019 جىلدىڭ سەگىز ايىندا ەلىمىزدە 142 مىڭ توننادان استام تاۋىق ەتى مەن 3,7 ملرد دانا جۇمىرتقا شىعارىلعان.

سوڭعى جاڭالىقتار