9 قازان 2019, 11:51 971 0 نارىق انار لەپەسوۆا

قازاقستاندىق ەڭبەك نارىعىندا ەڭ تاپشى ماماندار انىقتالدى

بيىلعى ءۇشىنشى توقساننىڭ قورىتىندىسى بويىنشا، ەلەكتروندىق ەڭبەك بيرجاسىنداعى تۇيىندەمەلەر مەن بوس جۇمىس ورنى سانىنىڭ اراقاتىناسىندا كۇزەتشىلەر قازاقستانداعى ەڭ تاپشى مامانداردىڭ كوش باسىندا تۇر. بۇل جونىندە ەڭبەك رەسۋرستارىن دامىتۋ ورتالىعى حابارلادى. 

ورتالىق ساراپشىلارى اتاپ وتكەندەي، وسى جىلدىڭ 9 ايىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ەڭبەك نارىعىندا 3,3 مىڭنان استام كۇزەتشى جۇمىس ورنى بوس قالعان. تاپشى مامانداردىڭ ۇزدىك بەستىگىنە تاربيەشىلەر (1,5 مىڭنان استام بوس ورىن), داياشىلار (1,5 مىڭ), ساتۋشى-كاسسيرلەر (1,3 مىڭ) جانە تاربيەشى كومەكشىلەرى (1,2 مىڭ) كىرەدى. ەڭ سۇرانىسقا يە ماماندىقتاردىڭ وندىعىنا سانيتارلار، جۇك كولىگىن جۇرگىزۋشىلەر، ورتا مەكتەپ مۇعالىمدەرى، جول جۇمىسشىلارى، ساتۋشى-كەڭەسشىلەر كىردى.

«رەسپۋبليكا بويىنشا ەڭبەك نارىعىنداعى سۇرانىس ايتارلىقتاي ەرەكشەلەنەدى، ال كۇزەتشىلەردىڭ جالپى بوس ورىندار سانىنىڭ ۇشتەن ەكىسى 2 وڭىرگە تيەسىلى ەكەنىن ايتا كەتۋ كەرەك. ول - قوستاناي وبلىسى (1050 بوس جۇمىس ورنى) جانە نۇر-سۇلتان قالاسى (1034 بوس جۇمىس ورنى). ال شىمكەنتتە كۇزەتشىلەر تاپشى 25 ماماندىقتىڭ تىزىمىنە دە ەنبەي قالعان. ەلىمىزدىڭ وڭتۇستىك مەگاپوليسىندە ەڭ سۇرانىسقا يە ماماندار - ورتا مەكتەپ مۇعالىمدەرى (935 بوس ورىن) بولدى»، - دەلىنگەن حابارلامادا.

ەلەكتروندىق ەڭبەك بيرجاسىنداعى جۇمىس كۇشىنىڭ سۇرانىسى مەن ۇسىنىستار تالداۋىمەن تولىعىراق مىنا سىلتەمەدە تانىسۋعا بولادى.

ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، بيىلعى 6 ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ەڭبەك نارىعىندا كۇزەتشىلەردىڭ 4,4 مىڭنان استام جۇمىس ورنىنا سۇرانىس بولعان جوق. تاپشى ماماندىقتاردىڭ ۇزدىك بەستىگىنە (2.6 مىڭنان استام بوس جۇمىس ورنى) تازالاعىشتار (2,3 مىڭ), داياشىلار (2,2 مىڭ) جانە جۇك تاسۋشىلار (2,1 مىڭ) كىردى.

سوڭعى جاڭالىقتار