19 قىركۇيەك 2019, 16:38 861 0 نۇر وتان انار لەپەسوۆا

باۋىرجان بايبەك "ازات" تۇرعىندارىمەن كەزدەستى (ۆيدەو)

«Nur Otan» پارتياسى توراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى شىمكەنت قالاسىنىڭ «ازات» شاعىن اۋدانىنا ارنايى باردى. بۇگىندە بۇل اۋدان تۇرعىندارى ءۇشىن اۋىز سۋ مەن جىلۋ ماسەلەسى ەڭ وزەكتى. ءتىپتى تۇتاس ءبىر اۋدانعا اۋىز سۋ جەتكىزەتىن جالعىز كولونكا عانا جۇمىس ىستەيدى. ونىڭ ءوزى جەكەنىڭ مەنشىگىندە.

سوڭعى جاڭالىقتار