18 قىركۇيەك 2019, 17:16 1135 0 دەنساۋلىق انار لەپەسوۆا

تۇركىستاندا «دەنساۋلىق فەستيۆالى – 2019» شاراسى ءوتتى

 تۇركىستان قالاسىندا «دەنساۋلىق فەستيۆالى – 2019» اۋقىمدى ءىس-شاراسى ءوتتى.

وسىمەن 20-مارتە ۇيىمداستىرىلعان فەستيۆال «دەنساۋلىق ساندارىنا جەت!» ۇرانىمەن 10 مىڭعا جۋىق قالا تۇرعىندارى جانە مەكەمە-ۇيىم قىزمەتكەرلەرىنىڭ جاپپاي قاتىسۋىمەن تاڭعى جاتتىعۋ جاساۋدان باستالدى. سونداي-اق، قالاداعى «پاراسات» ساياباعىنان «اربات» دەمالىس ايماعىنا دەيىن ۆەلوشەرۋ ۇيىمداستىرىلدى.

ءىس-شاراعا قاتىسقان تۇركىستان وبلىسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى ساكەن قالقامانوۆ پەن وبلىستىق قوعامدىق دەنساۋلىق باسقارماسىنىڭ باسشىسى مۇقان ەگىزباەۆ «دەنساۋلىق» قالاشىعىنداعى دارىگەرلەردىڭ جۇمىسىمەن تانىستى. فەستيۆال اياسىندا قازاقستان حالقى اسسامبلەياسىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن وبلىستىق ەتنومادەني بىرلەستىكتەردىڭ «قازاقتانۋ» جوباسى –  «قازاق داستارحانى» ۇلتتىق تاعامدار كورمەسىندە 9 ەتنومادەني بىرلەستىك قازاقتىڭ ۇمىت بولعان ۇلتتىق  تاعامدارىن نازارعا ۇسىندى. سونىمەن قاتار مادەني-سپورتتىق باعدارلامالار ۇيىمداستىرىلىپ، جيىنعا كەلگەن جۇرت ءتۇرلى ەتنوس وكىلدەرىنىڭ ۇلتتىق تاعامدارىنان ءدام تاتتى.

اۋقىمدى شارا اياسىندا بىلىكتى دارىگەرلەر مەن مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ قورىنىڭ وكىلدەرى دەنساۋلىق قالاشىعىندا 500-گە جۋىق ازاماتتى قابىلدادى. كەلەڭسىز جاعداي ورىن العاندا جەدەل جاردەم كەلگەنشە العاشقى مەديتسينالىق كومەك ءتۇرىن كورسەتۋدى قاراپايىم حالىققا ۇيرەتۋ ءۇشىن ارنايى ساباقتار ءوتتى. وبلىستىق سالاۋاتتى ءومىر سالتىن قالىپتاستىرۋ ورتالىعىنىڭ ماماندارى ءاربىر تۇرعىندى دەنساۋلىعىنا جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراپ، سالاۋاتتى، بەلسەندى ءومىر سالتىن ۇستانۋعا شاقىردى. «اربات» دەمالىس ايماعىندا ۇيىمداستىرىلعان شارا كونتسەرتتىك باعدارلاماعا ۇلاستى.

سوڭعى جاڭالىقتار