10 قىركۇيەك 2019, 14:39 866 0 جاڭالىقتار Túrkistan Gazeti

جاڭاارقا اۋدانىنىڭ 90 جىلدىعى مەن س.سەيفۋلليننىڭ 125 جىلدىعى اتاپ وتىلەدى

قاراعاندى وبلىسىندا جاڭاارقا اۋدانىنىڭ 90 جىلدىعى جانە قازاقتىڭ ايتۋلى اقىنى جانە جازۋشى ساكەن سەيفۋلليننىڭ 125 جىلدىعى اتاپ وتىلەدى. بۇل تۋرالى وبلىس اكىمدىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

مەرەكە 14 قىركۇيەكتە وتەدى. سالتاناتتى شارالاردى ساكەن سەيفۋللينگە ارنالعان ەسكەرتكىشتىڭ ەتەگىندە تەاترلاندىرىلعان كورىنىس اشادى. مەرەكە اتاسۋ كەنتىنەن ءۇش شاقىرىم قاشىقتىقتا، قاراۋىل توبە دەگەن جەردە جالعاسادى. باعدارلامادا ارتىستەردىڭ ونەر كورسەتۋلەرى، ۇلتتىق ويىندار مەن جارىستار، قازاقستاندىق جانە شەتەلدىك ەسترادا جۇلدىزدارىنىڭ قاتىسۋىمەن گالا-كونتسەرت قاراستىرىلعان. مەرەكە سوڭىندا وتشاشۋ اتىلادى.

جاڭاارقالىقتار مەرەكە ەرەكشە ەستە ساقتالىپ قالۋى ءۇشىن گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنا ەنۋ تۋرالى شەشىم قابىداعان. اۋداندا حالىق شەبەرلەرى ون مىڭ ليتر قىمىز دايىنداماق. ەرلەر مەن ايەلدەر ۇلتتىق كوستيۋمدەردە «جاڭااركا ءۆالسىن» ورىندايدى جانە ءبىر مەزگىلدە 1000 بوشكەدە 10 مىڭ ليتر قىمىز ارالاستىرادى. اسپازدىق جەتىستىكتى تىركەۋ ءۇشىن ۇلىبريتانيادان ساراپشىلار كەلەدى.

سونداي-اق، «باۋىرساق» جانە «پالاۋ» فەستيۆالدەرى بارىسىندا تەگىن دامنەن اۋىز تيۋگە بولادى.

وسى كۇنى ساكەن سەيفۋلليننىڭ «جىر سۇڭقارى» اتتى مانەرلەپ وقۋ بايقاۋىنىڭ جەڭىمپازدارى ماراپاتتالادى.

سوڭعى جاڭالىقتار