3 تامىز 2019, 09:59 1058 0 نۇر وتان Túrkistan Gazeti

«Nur Otan» – ەلىمىزدەگى باستى ساياسي كۇش

ەلباسى نۇرسۇلتان نازارباەۆ «Nur Otan» پارتياسى  توراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى باۋىرجان بايبەكتى قابىلدادى، – دەپ حابارلادى قازاقستان رەسپۋبليكاسى تۇڭعىش پرەزيدەنتى – ەلباسىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى.

 كەزدەسۋدە قازاقستاننىڭ تۇڭ­­­عىش پرەزيدەنتىنە پار­تيا­نى جاڭ­عىرتۋ جوسپارىن جۇزەگە اسىرۋ بارىسى، سونداي-اق، «Nur Otan» پار­تياسىنىڭ ءتۇر­كىستان وبلىسى ارىس قالاسىن قالپىنا كەلتىرۋ جۇ­مىس­تارىنا اتسالىسۋى تۋرالى باياندالدى. – Nur Otan – ەلىمىزدەگى باس­تى ساياسي كۇش. پارتيا حالىققا جاقىن بولىپ، ونىڭ مۇڭ-مۇق­تاجىن بىلۋگە جانە وعان قولداۋ بىلدىرۋگە ءتيىس. قوعامدا تۋىندايتىن ماسەلەلەردى شەشۋگە كومەكتەسۋ كەرەك. سونداي-اق، پارتيامىزدىڭ كادرلىق قۇرامىن مۇقيات زەرتتەۋ قاجەت. «Nur Otan» ءوز جۇمىسىن ودان ءارى جەتىلدىرۋدى جالعاستىرا بەرۋگە ءتيىس، – دەدى نۇرسۇلتان نازارباەۆ. ەلباسى «Nur Otan» پارتياسىنىڭ وڭىرلەردەگى فيليالدارى مەن باستاۋىش پارتيا ۇيىم­دا­رىنىڭ جۇمىسىن جاندان­دى­رۋ­دىڭ ماڭ­ىز­دىلىعىن اتاپ ءوتتى.

– باستاۋىش پارتيا ۇيىم­دا­رى­­نىڭ جەتەكشىلەرىمەن، ساياسي كەڭەس مۇشەلەرىمەن، پارتيانىڭ ءوڭىر­لەر­دەگى فيليالدارىنىڭ باسشىلارىمەن كەزدەسۋ جوسپار­لان­عان. ۇيىم­نىڭ بارلىق بۋىنىنىڭ وي­دا­عى­داي جۇمىس ىستەۋىن قام­تاماسىز ەتۋدىڭ ماڭىزى زور. سون­داي-اق، پارتيانىڭ ماجىلىستەگى جانە ماسليحاتتارداعى فراكتسيالارى تاراپىنان ۇكىمەت پەن اكىمدەردىڭ جۇمىسىن باقى­لاۋ­دى بارىنشا كۇشەيتۋ قاجەت، – دەدى قازاق­ستاننىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتى.

 

تەگتەر نۇر وتان

سوڭعى جاڭالىقتار