18 شىلدە 2019, 13:32 1720 0 بىلگەنگە مارجان Túrkistan Gazeti

قاجىلىققا قاي ايماق تۇرعىندارى كوپ بارادى؟

بيىل قاجىلىق ساپارعا ەلىمىزدەن 3200 ادام بارماق.

قر اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ مينيسترلىگىنە قاراستى ءدىن ىستەرى كوميتەتىنىڭ توراعاسى ەرجان نۇكەجانوۆتىڭ ايتۋىنشا، بيىل قجىلىق ساپارعا ەلىمىزدەن 3200 ادام بارماق.

«قاجىلىق ساپارعا ارنايى ميسسيا قۇرىلدى. وعان ءدىن ىستەرى كوميتەتى مەن قازاقستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسىنىڭ وكىلدەرى، دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ وكىلدەرى كىرىپ وتىر. قاجىلىق كەزىندە ۇيىمداستىرۋ جاعىنان، دەنساۋلىق ماسەلەسى بويىنشا قيىندىقتار تۋىنداپ جاتسا، ميسسيا وكىلدەرى كومەكتەسەتىن بولادى. بۇگىنگە دەيىن قاجىلىققا نيەت بىلدىرگەن مۇسىلماندار ءۇشىن ارنايى سەمينارلار ۇيىمداستىردىق. بۇل ساپاردىڭ قانشا پارىزى، ۋاجىپتەرى مەن سۇننەتەرى بار ەكەنى ەلدەگى 500-دەن استام مەشىتتە ءتۇسىندىرىلدى. ارنايى سەمينارلاردان وتكەن مۇسىلماندار ساۋد ارابياسى ەلىندە سول ۇيرەنگەندەرى بويىنشا قۇلشىلىق ەتەتىن بولادى»، - دەيدى ەرجان نۇكەجانوۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن جيىندا.

كوميتەت وكىلىنىڭ ايتۋىنشا، بيىلعى قاجىلىق ماۋسىمى شىلدەنىڭ 30-ىنان باستالادى.

«30 شىلدە كۇنى قاجىلىققا نيەتتەنگەن ازاماتتار شىمكەنت جانە اقتاۋ قالالارىنان ساۋد ارابياسىنا ساپار شەگەدى. ساۋد ارابياسى تاراپىنان ءبىزدىڭ ازاماتتارعا 3200 كۆوتا بولىنگەن بولاتىن. بۇل ىسكە ەكى اۋە كومپانياسى تارتىلىپ وتىر. ونىڭ ءبىرى ساۋد ارابياسىنان Flynas كومپانياسى بولسا، قازاقستان تاراپىنان SCAT كومپانياسى. ولاردىڭ ارقايسىسى 1600 ادامنان تاسىمالدايدى»، - دەدى ءدىن ىستەرى كوميتەتىنىڭ وكىلى.

قازاقستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسى توراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى، نايب ءمۇفتي ناۋرىزباي وتپەنوۆ قاجىلىققا نيەتتەنۋشىلەر اراسىندا تۇركىستان وبلىسىنىڭ تۇرعىندارى كوپ ەكەنىن ايتادى.

«حالىقتىڭ كوپ ورنالاسۋى مەن مەشىت سانىنىڭ كور بولۋىنا بايلانىس تۇركىستان وبلىسىنان قاجىلىققا بارۋعا نيەت بىلدىرۋشىلەر سانى كوپ. ايتا كەتسەك، بۇل وڭىردە 800-دەن استام مەشىت بار. جاس ەرەكشەلىكتەرىنە كەلەتىن بولساق. قاجىلىق مىندەتى بالاعات جاسىنا (كامەلەت جاسى) تولعان ازاماتتارعا پارىز بولىپ سانالادى. بيىلعى باراتىن ازاماتتاردىڭ ورتا جاسى 30-50 جاس ارالىعىن قامتيدى. ارينە بارامىن دەۋشىلەردىڭ اراسىندا ۇلكەن كىسىلەر وتە كوپ. ءبىز ولارعا الدىمەن دەنساۋلىق جاعدايىن ويلاۋعا كەڭەس بەرەمىز. سەبەبى قاجىلىق جاي عانا بارىپ كەلەتىن ساپار ەمەس»، - دەدى ول.

 

سوڭعى جاڭالىقتار