27 قىركۇيەك, 15:20 356 0 جاڭالىقتار اسىل تۇمار

اقتاۋداعى «ماسات» بازارى ورتەنىپ كەتتى

اقتاۋداعى 22 شاعىناۋداندا ورنالاسقان «ماسات« بازارىندا ءورت بولدى. قىزىل جالىندى سوندىرۋگە جۇزدەن استام ادام تارتىلدى.

ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلاعانداي، بازارداعى ءورت تۋرالى ساعات 6.55-تە قوڭىراۋ تۇسكەن. ءورت سالدارىنان 17 ساۋدا دۇڭگىرشەگى مەن 14 كونتەينەر، شاتىر استىنداعى 60-قا جۋىق سورە جانىپ كەتكەن.

«قىزىل جالىن 8.16-دا ءسوندىرىلدى. قازا بولعاندار مەن زارداپ شەككەندەر جوق. ءتىلسىز جاۋمەن كۇرەسكە تجد-ءنىڭ 65 قىزمەتكەرى جانە 11 تەحنيكا، مەملەكەتتىك ەمەس ءورت ءسوندىرۋ قىزمەتتەرىنىڭ 10 قىزمەتكەرى جانە 2 تەحنيكا، مەديتسينا جانە اپاتتار ورتالىعىنان 3 قىزمەتكەر جانە 1 تەحنيكا، 54 پوليتسيا قىزمەتكەرى جانە 25 تەحنيكا جۇمىلدىرىلدى. ءورتتىڭ شىعۋ سەبەپتەرى انىقتالىپ جاتىر»، – دەدى وبلىستىق تجد باسشىسىنىڭ ورىنباسارى بەكبولات ابدىقادىروۆ.

 

سوڭعى جاڭالىقتار