19 قىركۇيەك, 12:25 351 0 جاڭالىقتار اسىل تۇمار

COVID-19: 102 ناۋقاستىڭ جاعدايى اۋىر

قازاقستاندا كوروناۆيرۋستىق ينفەكتسيادان 3 684 ادام ەم قابىلداپ جاتىر.

دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ Telegram ارناسىندا تاراتقان مالىمەتىنە قاراعاندا، ەمدەلىپ جاتقانداردىڭ اراسىندا 39 ءسابي بار. ستاتسيونارلاردا 2 003 ناۋقاس جاتىر، 1 681 ادام امبۋلاتوريالىق جاعدايدا ەمدەلۋدە.

«جالپى ناۋقاستاردىڭ اراسىندا 102 ادامنىڭ جاعدايى ناشار. سونىڭ ىشىندە 13 ناۋقاستىڭ جاعدايى اۋىر دەپ باعالانىپ وتىر. 16 ناۋقاس جاساندى تىنىس الۋ اپپاراتىندا جاتىر»، –دەلىنگەن حابارلامادا.

 

سوڭعى جاڭالىقتار