15 تامىز, 19:31 829 0 جاڭالىقتار اسىل تۇمار

شىمكەنتتە كارانتين تامىزدىڭ سوڭىنا دەيىن ۇزارتىلدى

شىمكەنت قالاسىندا كارانتين مەن شەكتەۋ شارالارى 2020 جىلعى 31 تامىزعا دەيىن ۇزارتىلدى.

شىمكەنت قالاسىنىڭ باس مەملەكەتتiك سانيتاريالىق دارiگەرi ابديماناپ تۋلەباەۆتىڭ قاۋلىسىنا سايكەس قالادا كارانتيندىك شارالار ۇزارتىلدى.

«شىمكەنت قالاسىندا 2020 جىلعى 17 تامىز ساعات 00:00-دەن باستاپ 2020 جىلrى 31 تامىز ساعات 00:00-گە دەيiن كارانتين جانە شەكتەۋ شارالارى ۇزارتىلسىن»، – دەلىنگەن قاۋلى ماتىنىندە.

سوڭعى جاڭالىقتار