11 تامىز, 20:44 678 0 زاڭ انار لەپەسوۆا

اتىراۋدا اتىس بولىپ، ءبىر ادام مەرت بولدى

اتىراۋدا اتىس قارۋىمەن ادام ولتىرگەن ازامات ۇستالدى.

وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى ءباسپاسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، قىلمىستىق وقيعا 9 تامىزدا ساعات 03:10 شاماسىندا اتىراۋ قالاسىنىڭ ماڭىنداعى دامبى اۋىلىندا بولعان.

«اۋىلدىڭ ەكى تۇرعىنى اراسىندا كەلىسپەۋشىلىك تۋىنداعان. ونىڭ ءبىرى اتىس قارۋىن قولدانىپ، سالدارىنان 2002 جىلى تۋعان ازامات وقتان دەنە جاراقاتىن العان. كەيىن اۋرۋحانادا قايتىس بولعان. پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى اسا اۋىر قىلمىس جاساعان كۇدىكتىنى ءىزىن سۋىتپاي انىقتادى. 1994 جىلى تۋعان ازامات ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قاماۋعا الىندى» -دەپ حابارلادى دەپارتامەنتتىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى.

قازىر اتالعان ءىس بويىنشا قاجەتتى ساراپتامالار تاعايىنداعان. سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ قر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 99-بابىنىڭ 1-بولىگىمەن (ادام ءولتىرۋ) جۇرگىزىلۋدە.

 

سوڭعى جاڭالىقتار