5 تامىز, 10:40 440 0 جاڭالىقتار اسىل تۇمار

كارانتين: شاعىن قالالارداعى كوللەدجدەر شتاتتىق رەجيمدە جۇمىس ىستەيدى

سۋرەت عالامتوردان الىندى
سۋرەت عالامتوردان الىندى

ەلىمىزدە كوللەدج جانە جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ ستۋدەنتتەرى ءۇشىن وقۋ جىلى  قاشىقتان وقىتۋ فورماتىندا باستالادى.

قر ءبىلىم جانە عىلىم مينيسترلىگىنىڭ Telegram پاراقشاسىندا جاريالانعان اقپاراتقا سايكەس، پەداگوگيكالىق، IT, الەۋمەتتىك، گۋمانيتارلىق باعىت ستۋدەنتتەرى قاشىقتان وقيدى.

تەحنولوگيالىق، اگرارلىق باعىتتار، مەديتسينا جانە ونەر ماماندىقتارىنىڭ ستۋدەنتتەرى ءىشىنارا قاشىقتىقتان ءبىلىم الادى. ءدارىس جانە سەمينار ساباقتارى ونلاين وتسە، زەرتحانالىق ساباقتار جانە وندىرىستىك تاجىريبە ءداستۇرلى فورماتتا جۇرگىزىلەدى.

الىس اۋىلدىق جەرلەردە جانە شاعىن قالالاردا ورنالاسقان 102 كوللەدج شتاتتىق رەجيمدە جۇمىس ىستەيدى. ءبىر توپتاعى ستۋدەنت سانى 15-تەن اسپايتىن بولادى (بىرنەشە توپ قۇرىلادى).

ماگيستراتۋرا مەن دوكتورانتۋرا ستۋدەنتتەرى ءۇشىن ساباقتار ءىشىنارا قاشىقتىقتان وقىتىلادى. ينتەرناتۋرا مەن رەزيدەنتۋرادا وقۋ ءداستۇرلى فورماتا جۇرەتىن بولادى.

سوڭعى جاڭالىقتار