15 شىلدە, 18:33 401 0 ايماق انار لەپەسوۆا

تۇركىستان وبلىسىندا ءدارى-دارمەكتى نەگىزسىز قىمباتتاتۋدىڭ 15 دەرەگى انىقتالدى

تۇركىستان وبلىسىنىڭ پوليتسەيلەرى كارانتين ۋاقىتىندا قاجەتتى ءدارى-دارمەكتى جوعارى باعامەن ساتقان ءدارىحانا قىزمەتكەرلەرى مەن تۇرعىنداردى انىقتاۋ ماقساتىندا ارنايى رەيد جۇرگىزۋدە.

وبلىستىق پد ءباسپاسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، ءتارتىپ ساقشىلارى 5 شىلدەدەن باستاپ وسىنداي 19 جايتتى تىركەگەن. اتاپ ايتقاندا، جەتىساي مەن تولەبي اۋداندارىندا بەلگىلەنبەگەن ورىندا ءدارى-دارمەك ساتۋ بويىنشا 4 فاكتى انىقتالعان.

سونداي-اق، ءدارىحانادا قىمبات باعامەن ءدارى-دارمەك ساتۋدىڭ 15 جايتى تىركەلگەن. وسى زاڭبۇزۋشىلىقتارعا قاتىستى حاتتاما تولتىرىلىپ، وبلىستىق تاۋارلار مەن كورسەتىلەتىن قىزمەتتەردىڭ ساپاسى مەن قاۋىپسىزدىگىن باقىلاۋ دەپارتامەنتىنە 17 جايت بويىنشا قۇجاتتار جولدانعان. ايعاق رەتىندە 1500-گە جۋىق ءدارى-دارمەك پەن 4982 دانا بەتپەردە، 10 دانا قولعاپ الىنعان. تاركىلەنگەن دارىلەردىڭ اراسىندا «تسەفترياكسون»، «نول گريپپ»، «كەتانوۆ»، «تەتراتسيكلين»، «پلاتيمازول»، «ديمەدرول»، «مەزيم»، «تايلول حوت»، «اسكوربين قىشقىلى» جانە باسقا پرەپاراتتار بار.

ال تولەبي اۋدانىنداعى ءدارىحانانىڭ ساتۋشىسى «ازيتروميتسين»، «اسپيرين» «پاراتسەتومول»، «كسون» مەن «مەزيم فورتە» دارىلەرىن قىمبات باعامەن ساتۋ بارىسىندا ۇستالعان. ول ءوز تۇسىنىكتەمەسىندە جەكە باسىنىڭ پايداسى ءۇشىن اتالعان دارىلەرگە ۇستەمە اقشا قوسىپ ساتقانىن جەتكىزدى. بۇل جايت تولەبيدە تىركەلىپ، زاڭدىلىعىن تەكسەرۋ ءۇشىن ءتيىستى باسقارماعا جولدانعان.

 

سوڭعى جاڭالىقتار