15 شىلدە, 13:55 609 0 جاڭالىقتار اسىل تۇمار

قازاقستان ازاماتتىعىن الماعان قانداستارعا دا 42 500 تەڭگە بەرىلەدى

سۋرەت ينتەرنەتتەن الىندى
سۋرەت ينتەرنەتتەن الىندى

قازاقستان ازاماتتىعىن الماعان، الايدا ورالمان مارتەبەسى بار قانداستارعا 42 500 تەڭگە بەرىلەدى. بۇل تۋرالى دۇنيەجۇزى قازاقتارى قاۋىمداستىعىنىڭ ءباسپاسوز حاتشىسى سىرىمبەك تولەۋۇلى Facebook-پاراقشاسىندا جازدى.

«تۇراقتى تىركەۋدە تۇرىپ ورالمان مارتەبەسى بار قازاقتار قۇقىقتارى جاعىنان تۇرعىلىقتى ازاماتتارمەن تەڭ. ولارعا ەشقانداي كەدەرگى جوق جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارىمەن بىردەي كومەك كورسەتىلەدى. ەگەر جۇمىس ىستەپ ءجۇرىپ، تابىسىنان شەكتەۋلەر سالدارىنان ايىرىلعان بولسا، ول 42 500 تەڭگە الادى»، – دەپ جازدى سىرىمبەك تولەۋۇلى.

سوڭعى جاڭالىقتار