14 شىلدە, 19:54 398 0 دەنساۋلىق انار لەپەسوۆا

موڭعوليادا بۋبون وباسىنان ءجاسوسپىرىم كوز جۇمدى

موڭعوليانىڭ گوۆ-التاي ايماعىندا بۋبون وباسىنان 15 جاستاعى ءجاسوسپىرىم قايتىس بولدى. بۇل تۋرالى ەلدىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنە سىلتەمە جاساپ گازەتا.ru حابارلادى.

"پتر تەست ناتيجەسى 15 جاستاعى جەتكىنشەكتىڭ ولىمىنە بۋبون وباسى سەبەپ بولعانىن كورسەتتى", – دەدى ەلدىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ وكىلى دورجين نارانگەرەل.

باسىلىم دەرەگىنشە، ءجاسوسپىرىم اۋرۋحاناعا بارا جاتقان جولدا كوز جۇمعان. قايتىس بولاردان ءۇش كۇن بۇرىن مارقۇم سۋىر جەگەن ەكەن. اتالعان جانۋارلار ادەتتە وبانى تاسۋشى بولىپ تابىلادى. اۋرۋدىڭ ودان ءارى تاراۋىنا جول بەرمەۋ ءۇشىن ءجاسوسپىرىمنىڭ جاقىندارى كارانتينگە الىندى.

بۇعان دەيىن بۋبون وباسىمەن ەلدىڭ بايان-نۇر ايماعىندا شارۋا قوجالىعىنىڭ جۇمىسشىلارى اۋىرعان. سونداي-اق موڭعوليانىڭ رەسەيمەن شەكتەسەتىن وڭىرىندە ەكى ادامنان وسى اۋرۋ انىقتالعان.

سوڭعى جاڭالىقتار