13 شىلدە, 12:12 551 0 ساياسات انار لەپەسوۆا

اسحات ورالوۆ قر اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ ۆيتسە-ءمينيسترى بولىپ تاعايىندالدى

قر ۇكىمەتىنىڭ قاۋلىسىمەن اسحات ورالوۆ قر اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ ۆيتسە-ءمينيسترى قىزمەتىنە تاعايىندالدى.

بۇل تۋرالى قر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

ا. ورالوۆ 1990 جىلى پاۆلودار وبلىسىندا تۋعان. ل.ن. گۋميلەۆ اتىنداعى ەۋرازيا ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىن، قر ءسىم ماسكەۋ مەملەكەتتىك حالىقارالىق قاتىناستار ۋنيۆەرسيتەتىن بىتىرگەن.

ەڭبەك جولىن 2011 جىلى ل.ن. گۋميلەۆ اتىنداعى ەۋرازيا ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ الەۋمەتتىك تاربيە جۇمىسى دەپارتامەنتى جاستار ۇيىمدارىمەن جۇمىس جونىندەگى ءبولىمىنىڭ باس مامانى رەتىندە باستادى.

2013-2016 جج. — ل.ن. گۋميلەۆ اتىنداعى ەۋرازيا ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پروتوكول ءبولىمىنىڭ اعا مامانى.

2014 جىلدان 2016 جىل ارالىعىندا — «نۇر وتان» پارتياسىنىڭ «نۇر» فيليالىنىڭ توراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى.

2016-2017 جج. — «استانا قالاسىنىڭ جاستار ساياساتى ماسەلەلەرى باسقارماسى» مم باسشىسىنىڭ م.ا.

2017-2018 جج. — «استانا قالاسىنىڭ جاستار ساياساتى ماسەلەلەرى باسقارماسى» مم باسشىسى.

2018 جىلدىڭ قاڭتار ايىنان تامىز ايىنا دەيىن — قر ءدىن جانە ازاماتتىق قوعام مينيسترلىگىنىڭ جاستار ساياساتى دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى.

2018 جىلدىڭ تامىز ايىنان 2019 جىلدىڭ ءساۋىر ايى ارالىعىندا قوعامدىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ جاستار جانە وتباسى ىستەرى كوميتەتىنىڭ توراعاسىنىڭ ورىنباسارى بولىپ ەڭبەك ەتتى.

2019 جىلدىڭ ءساۋىر ايىنان قازىرگە دەيىن پاۆلودار وبلىسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىن اتقاردى.

 

سوڭعى جاڭالىقتار