13 شىلدە, 09:58 472 0 قوعام انار لەپەسوۆا

سەنات توراعاسى ىندەت قۇرباندارىنىڭ تۋعان-تۋىستارىنا كوڭىل ايتتى

پارلامەنت سەناتىنىڭ توراعاسى ماۋلەن اشىمباەۆ كوروناۆيرۋستان قازا تاپقان جانداردىڭ تۋعان-تۋىستارىنا كوڭىل ايتتى. 

"مەملەكەت باسشىسى كوروناۆيرۋس ىندەتىنەن قايتىس بولعان ازاماتتاردى ەسكە الۋ ءۇشىن 13 شىلدەنى ۇلتتىق ازا تۇتۋ كۇنى دەپ جاريالاعانى بەلگىلى. سوعان بايلانىستى بۇگىن بارشا قازاقستان حالقى ازا تۇتۋدا.

وكىنىشكە قاراي، پاندەميا سالدارىنان كوز جۇمعان جانداردىڭ قاتارىندا ەلدىك مۇراتتى تۋ ەتكەن ارىستاي ازاماتتارىمىز، زيالى قاۋىم وكىلدەرى، مەملەكەت جانە قوعام قايراتكەرلەرى، سونداي-اق، وزگەنىڭ ءومىرى ءۇشىن سوڭعى ساتكە دەيىن كۇرەسىپ وتكەن دارىگەرلەرىمىز بار. ءبىز ءۇشىن دۇنيەدەن وزعان ءار وتانداسىمىزدىڭ ورنى بولەك.

وسىعان وراي ىندەتتەن قازا تاپقانداردىڭ تۋىستارى مەن جاقىندارىنا ورنى تولماس قايعىلارىنا ورتاقتاسىپ، كوڭىل ايتامىن. ەندى ەشقاشان مۇنداي قارالى كۇن بولماسىن! ەلىمىز امان، جۇرتىمىز تىنىش بولسىن!", - دەدى ماۋلەن اشىمباەۆ.

سەنات توراعاسى حالقىمىز ءوز باسىنا تۇسكەن بارلىق سىناقتى ىنتىماق پەن بىرلىكتىڭ ارقاسىندا جەڭگەنىن ايتىپ، قازاقستاندىقتاردى ىندەتپەن كۇرەستە كۇش بىرىكتىرۋگە شاقىردى.

ء"بىز قابىلدانعان شارالاردىڭ ارقاسىندا پاندەميانىڭ تارالۋىنا تويتارىس بەرىپ، ىندەتتى اۋىزدىقتايمىز دەپ سەنەمىز. قازاق – سان قيلى تاريحىندا بۇدان دا اۋىر سىناقتاردان سۇرىنبەي وتكەن جانە تالاي تار جول، تايعاق كەشۋدەن امان قالعان حالىق. سونىڭ بارىندە بەكەم بىرلىك پەن ىرىس-ىنتىماعىمىزعا تابان تىرەدىك. قازىر دە ءدال سولاي اۋىزبىرشىلىك تانىتساق، اۋرۋدىڭ ءارى قاراي اسقىنۋىنا جول بەرمەيتىنىمىز ءسوزسىز.

سوندىقتان ارقايسىمىز جاقىندارىمىزعا جاناشىرلىق تانىتىپ، ماماندار انىقتاپ بەرگەن تالاپتاردى ورىنداۋعا ەرەكشە كوڭىل بولەيىك! ءار ازاماتىمىزدىڭ اماندىعى ءۇشىن بىرگە كۇرەسەيىك!", - دەدى ول.

ەسكە سالا كەتسەك، بۇگىن ەلىمىزدە كوروناۆيرۋس پاندەمياسىنىڭ قۇربانى بولعان ازاماتتاردى ەسكە الۋعا بايلانىستى  جالپىۇلتتىق ازا تۇتۋ كۇنى. نۇر-سۇلتان ۋاقىتىمەن ساعات 12:00-دە بۇكىل ەل بويىنشا ءبىر مينۋتتىق ۇنسىزدىك جاريالانادى.

ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ەلباسى نۇرسۇلتان نازارباەۆ ىندەتتەن كوز جۇمعانداردىڭ تۋىستارى مەن جاقىندارىنا كوڭىل ايتقان ەدى.

سوڭعى جاڭالىقتار