12 شىلدە, 21:02 392 0 جاڭالىقتار انار لەپەسوۆا

قوستانايدا پروۆيزورلىق گوسپيتال اشىلدى

قوستانايداعى «دوستىق» ساۋىقتىرۋ كەشەنى پروۆيزورلىق گوسپيتال رەتىندە جۇمىسىن باستادى. 

وڭىردە پروزيۆورلىق توسەك-ورىنداردىڭ جەتىسپەۋىنە بايلانىستى ساۋىقتىرۋ كەشەنىن اۋرۋحاناعا اينالدىرۋ تۋرالى شەشىم قابىلدانعان.

«قازىر بۇل ستاتسيونارعا 100 توسەك-ورىن قويىلىپ، وتتەگى جانە قاجەتتى قۇرىلعىلار مەن مەديتسينالىق جابدىقتار، ءدارى-دارمەكتەر جەتكىزىلدى. جالپى وبلىستا 460 توسەك-ورىنعا سۇرانىس بار. جاڭا گوسپيتال 11 شىلدە كۇنى كەشكى ساعات 20.00-دە العاشقى ناۋقاستاردى قابىلدادى. بۇل پروۆيزورلىق ستاتسيوناردىڭ جۇمىسىن وبلىستىق اۋرۋحانا رەتتەپ وتىرادى»، - دەيدى وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ ءباسپاسوز حاتشىسى كسەنيا جيلكيباەۆا.

جەرگىلىكتى بيلىك وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، جاڭا ستاتسيونار مەديتسينا ماماندارىمەن تولىق قامتىلعان. بۇل – قوستاناي قالاسىنداعى ءۇشىنشى پروۆيزورلىق ستاتسيونار.

ايتا كەتەيىك، بۇگىندە قوستاناي وبلىسىندا 1556 ادام كوروناۆيرۋس جۇقتىرعان. وڭىردە ىندەتتەن 3 ادام كوز جۇمدى.

ال رەسپۋبليكا بويىنشا قاتەرلى ىندەتكە شالدىققاندار سانى 58 مىڭنان استى. ىندەتتەن 33 مىڭنان اسا ادام ەمدەلىپ شىقتى. دەرتى اسقىنعان 264 وتانداسىمىز قايتىس بولدى.

 

سوڭعى جاڭالىقتار