11 شىلدە, 12:57 576 0 جاڭالىقتار اسىل تۇمار

وتاندىق كاسىپورىندار مىڭعا جۋىق ءدارى-دارمەك شىعارادى

قازاقستاندا 89 فارماتسەۆتيكالىق كاسىپورىن دارىلىك زاتتار جانە مەديتسينالىق بۇيىمدار شىعارادى. بۇل تۋرالى ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن دارىلىك زاتتاردى، مەديتسينالىق ونىمدەردى جانە وكپەنى جاساندى جەلدەتۋ اپپاراتتارىن وتاندىق ءوندىرۋ تۋرالى بريفينگىدە ايتىلدى، – دەپ جازدى قازاقپارات.

«مەملەكەتىمىزدە فارماتسەۆتيكالىق ونەركاسىبىندەگى 89 كاسىپورىن دارىلىك زاتتار جانە مەديتسينالىق بۇيىمدار ءوندىرۋدى جۇزەگە اسىرادى. ونىڭ ىشىندە دارىلىك زاتتاردى ءوندىرۋ بويىنشا 33, مەديتسينالىق ماقساتتاعى بۇيىمدار 41 جانە مەديتسينالىق تەحنيكا ءوندىرىسى بويىنشا 15 كاسىپورىن جۇمىس ىستەيدى. ءبىرىنشى، دارىلىك زاتتار ءوندىرىسى بويىنشا دارىلىك زاتتاردىڭ نەگىزگى ءوندىرىسى الماتى، شىمكەنت قالاسىندا جانە الماتى وبلىسىندا ورنالاسقان ون كاسىپورىن، سونداي-اق قاراعاندى وبلىسى مەن اقتوبە وبلىسىندا ءبىر كاسىپورىننان ورنالاسقان. بۇل كاسىپورىندار مىڭعا جۋىق ءدارى-دارمەك شىعارادى. ولاردىڭ ىشىندە جەدەل رەسپيراتورلىق اۋرۋلاردى جانە ولاردىڭ اسقىنۋلارىن ەمدەۋگە باعىتتالعان، ۆيرۋسقا قارسى، قابىنۋعا قارسى دارىلىك پرەپاراتتار مەن انتيبيوتيكتەر بار»، – دەيدى قر يندۋستريا جانە ينفراقۇرىلىمدىق دامۋ ۆيتسە-ءمينيسترى امانياز ەرجانوۆ.

ونىڭ ايتۋىنشا، دەنە قىزۋىن تۇسىرەتىن جانە ۆيرۋسقا قارسى پرەپاراتتاردىڭ نەگىزگى وندىرۋشىلەرى – «نوبەل افف» اق، Abdi Ibrahim Global Pharm جشس.

«ولاردىڭ شىعاراتىن ءدارى-دارمەكتەرى: پاليتراميتسين. ونىڭ قۇرامى پاراتسەتامول، تانفلەكس، ريۆيرين پرەپاراتتارى سياقتى. «فارم اقتوبە» گريپپوۆير، جوتەلگە قارسى سيروپتاردى شىعارادى. «ۆيۆا فارم» پاراتسەتامول، بوكسگريپال جانە باسقا دارىلەردى شىعارادى»، – دەيدى ول.

سوڭعى جاڭالىقتار