7 شىلدە, 19:02 503 0 جاڭالىقتار اسىل تۇمار

COVID-19: قوسىمشا ءدارى-دارمەك قورى قۇرىلدى

قازاقستان كوروناۆيرۋس جۇقتىرعان ادامداردىڭ كوبەيۋىنە بايلانىستى «سك-فارماتسيا» اق قوسىمشا ءدارى-دارمەك قورىن قۇردى.

«قازاقستان كوروناۆيرۋس جۇقتىرعان ناۋقاستاردىڭ كوبەيۋىنە بايلانىستى ءبىز ءوز تاراپىمىزدان قوسىمشا قور دايارلاپ جاتىرمىز. ەڭ بىرىنشىدەن ول قورداعى ءدارى-دارمەكتى وتاندىق وندىرۋشىلەر وندىرەدى. ياعني ەڭ ءبىرىنشى كەزەكتە بۇل قور وتاندىق وندىرۋشىلەردىڭ ونىمىمەن قالىپتاسادى. قازىر 2,7 ملرد تەڭگەنىڭ ءدارى-دارمەگى بىرىڭعاي ديستريبيۋتوردىڭ ەلىمىزدەگى قويماسىنا جەتكىزىلدى. كەلگەن ۇسىنىستاردىڭ ءبارى بويىنشا جۇمىس جۇرگىزۋگە تىرىسامىز»، – دەدى «سك-فارماتسيا» اق باسقارما توراعاسى بەرىك ءشارىپ وكق-دا وتكەن ءباسپاسوز ءماسليحاتىندا.

سوڭعى جاڭالىقتار