7 شىلدە, 15:47 513 0 جاڭالىقتار اسىل تۇمار

COVID-19: دارىگەرلەر بەينەبايلانىس ارقىلى تەگىن كەڭەس بەرەدى

مەديتسينا ماماندارى نۇر-سۇلتان قالاسىنىڭ تۇرعىندارىنا بەينەبايلانىس ارقىلى تەگىن كونسۋلتاتسيا بەرە الادى. بۇل تۋرالى قالا اكىمىنىڭ ورىنباسارى ماليكا بەكتۇروۆا Telegram-داعى پاراقشاسىندا جازدى.

«جۇيەگە ەلوردانىڭ 19 مەديتسينالىق مەكەمەسى قوسىلدى جانە دە ەگەر ءسىز جۇيەگە قوسىلعان ەمحاناعا تىركەلگەن بولساڭىز، سىزگە كونسۋلتاتسيا ونلاين تۇردە بەرىلەدى. كونسۋلتاتسيا الۋ ءۇشىن دامۋمەد (Damumed) قوسىمشاسىندا دارىگەردىڭ قابىلداۋىنا جازىلۋ كەرەك. سىزگە كونسۋلتاتسيا كورسەتەتىن دارىگەر ءپروفيلىنىڭ جانىندا «بەينە« دەگەن بەلگى بولادى. قابىلداۋ ۋاقىتىڭىز كەلگەندە، سىزگە ونلاين-كونسۋلتاتسيا كورسەتىلەدى»، – دەپ جازدى ماليكا بەكتۇروۆا.

سوڭعى جاڭالىقتار