5 شىلدە, 21:03 530 0 جاڭالىقتار اسىل تۇمار

ءدارى-دارمەك باعاسىن ارنايى توپ تەكسەرەدى

سۋرەت ينتەرنەتتەن الىندى
سۋرەت ينتەرنەتتەن الىندى

قر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى ەرالى توعجانوۆ دارىحاناداعى ءدارى باعاسىن ارنايى توپ تەكسەرەتىنىن ايتتى.

«حالىقتى تولعاندىراتىن نەگىزگى ماسەلەلەر از ەمەس. دەگەنمەن، نەگىزگى ماسەلە -ءدارى-دارمەكپەن قامتاماسىز ەتۋ. قازاقستاندا 8 مىڭنان استام ءدارىحانا بار. وتاندىق ءوندىرىس ەسەبىنەن ولاردىڭ بارلىعىن 30 پايىز دەڭگەيىندە قامتاماسىز ەتىپ وتىرمىز. قالعانى سىرتتان يمپورت ەسەبىنەن اكەلىنەدى. سونىمەن قاتار مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس، نارىقتى قاجەتتى ءدارى-دارمەكپەن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن ۇكىمەت تاراپىنان بىرقاتار شارالار قابىلدانادى. اتاپ ايتقاندا، ءبىر تاۋلىك ىشىندە دارىلىك زاتتاردى اكەلۋگە بىرجولعى رۇقسات بەرۋگە ءوتىنىم قارالۋدا. ءدارى-دارمەكتى سەرتيفيكاتتاۋ جانە سەرتيفيكات بەرۋدىڭ جەدەلدەتىلگەن راسىمدەرى قولدانىلدى»، – دەدى ەرالى توعجانوۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندەگى بريفينگ بارىسىندا.

ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، اكىمدىكتەرمەن بىرلەسىپ، كوتەرمە ساۋدا قويمالارىنداعى ءدارى-دارمەك قورى، باعاسى تەكسەرىلىپ، پرەپارات باعاسىنىڭ كوتەرىلۋىنە جول بەرمەۋ ءۇشىن ءدارىحانالاردى ارالاپ تەكسەرەتىن ارنايى مونيتورينگ توپتارى جۇمىس ىستەيدى.

«وسىنىڭ ءبارىن ەسكەرۋىمىز كەرەك. قىزۋدى تومەندەتەتىن، انتيباكتەريالدى، ۆيرۋسقا قارسى پرەپاراتتاردى تەك ەمدەۋشى دارىگەردىڭ ۇسىنىسىمەن عانا ءىشۋ كەرەك. ءوز بەتىڭىزشە ەمدەلۋ قاۋىپتى ەكەنىن وزدەرىڭىز دە ەستىپ، ءبىلىپ وتىرعان شىعارسىزدار»، – دەدى ول.

سوڭعى جاڭالىقتار