1 شىلدە, 13:51 688 0 دەنساۋلىق انار لەپەسوۆا

قازاقستاندا ءبىر ادامعا ساتىلاتىن ءدارى-دارمەك سانىنا شەكتەۋ قويىلدى

دەنساۋلىق ساقتاۋ ۆيتسە-ءمينيسترى ليۋدميلا بيۋرابەكوۆا ەلدە ءار ادامعا ءدارى-دارمەك شەكتەۋلى تۇردە ساتىلاتىنىن مالىمدەدى. 

«ءبىز اكىمدىكتەرمەن جانە بولشەكتىك ساۋدا جەلىلەرى قاۋىمداستىقتارىمەن مەموراندۋم جاسادىق. ياعني ءبىر ادامعا پرەپارات 2-3 قاپتاما كۇيىندە، شەكتەۋلى تۇردە ساتىلاتىن بولدى. سەبەبى ەم-دوم كۋرسىنا ءدال سونشا پرەپارات كەرەك. ۇيدە پرەپاراتتار بوسقا جاتىپ قالماۋى كەرەك. سەبەبى ولاردىڭ ارقايسىسىنىڭ ءوز جارامدىلىق مەرزىمى بار»، - دەدى ل.بيۋرابەكوۆا.

سونىمەن بىرگە ول ءبىر ۇيدە بىرنەشە ادام اۋىرىپ جاتسا، ءدارى-دارمەكتى ساتۋ جاعىنان شەكتەۋ بولمايتىنىن جەتكىزدى.

«بۇل - دارىگەردىڭ رەتسەپتى. دارىگەر ەم-دوم الۋ ءۇشىن ءتيىستى كۋرس بويىنشا پاتسيەنتكە ءدارى جازىپ بەرەدى»، - دەدى ول.

 

سوڭعى جاڭالىقتار