29 ماۋسىم, 20:46 619 0 جاڭالىقتار انار لەپەسوۆا

شىلدەنىڭ سوڭىنا دەيىن قازاقستاندا ينفەكتسيالىق توسەك-ورىندار سانى 50 پايىزعا ارتادى

پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقاەۆ ۇكىمەتكە شىلدە ايىنىڭ سوڭىنا دەيىن ينفەكتسيالىق توسەك-ورىندار سانىن 50 پايىزعا دەيىن ارتتىرۋدى تاپسىردى. 

«ءبىزدىڭ باستى مىندەتىمىز – دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىن نەگىزگى رەسۋرستارمەن قامتاماسىز ەتۋ. قازىرگى توسەك ورىندارى ايتارلىقتاي ارتىق جۇكتەمەمەن جۇمىسقا جاراپ جاتىر. سونىمەن بىرگە ايماق باسشىلارىنىڭ باياندامالارى مەن پاندەمياعا قارسى كۇرەس جۇرگىزىلىپ جاتقان وقيعا ورنىنان الىناتىن اقپاراتتاردىڭ اراسىندا ۇلكەن ايىرماشىلىق بار. شىنايى جاعداي تۋرالى بايانداما جاساۋ كەرەك. اقىر سوڭىندا قازىرگى جاعدايمەن بەتپە-بەت كەلىپ وتىرمىز. شىنايى اقپارات الامىز دەسەك تە ءارتۇرلى اقپارات كوزى بارىن اتاپ ءوتۋ كەرەك»، - دەدى پرەزيدەنت كوروناۆيرۋس ىندەتىنىڭ تارالۋىنا قارسى كۇرەس شارالارى جونىندەگى كەڭەستە. مەملەكەت باسشىسى ءدارى-دارمەك پەن جەكە قورعانىس قۇرالدارىنىڭ جەتىسپەيتىنىن، تەستىلەۋ ءۇشىن زەرتحانالاردىڭ قۋاتتىلىعى از ەكەنىن، كومپيۋتەرلىك توموگرافيا ءۇشىن جانە وكپەنى جاساندى جەلدەتۋ قۇرىلعىلارى جەتىسپەي جاتقانىن دا جەتكىزدى. «دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى قازىرگى پروبلەمانى شەشۋ جونىندەگى ۇسىنىستاردى ءبىلدىردى. ءبىز بۇگىنگى كۇنى باياندامالاردى، داعدارىس جاعدايىنان شىعۋدىڭ امالدارىن تىڭدادىق. بۇل بايانداما مەن دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ شارالارىن مەن قولدايمىن. ەندىگى ءىس – بۇل جوسپاردىڭ ءتيىمدى جۇزەگە اسىرىلۋىندا»، - دەدى ق.توقاەۆ.

سونداي-اق، مەملەكەت باسشىسى ۇكىمەت پەن اكىمدەرگە قازىرگى پروبلەمانى شەشۋ ءۇشىن قارجىلىق جانە ينفراقۇرىلىمدىق رەسۋرستاردىڭ ءبارىن جۇمىلدىرۋدى جۇكتەدى.

«پاندەميانىڭ ەكىنشى تولقىنىنىڭ كەلۋ ىقتيمالدىعىن ەسكەرە وتىرىپ، شىلدە ايىنىڭ سوڭىنا دەيىن ينفەكتسيالىق توسەك ورىنداردىڭ سانىن 50 پايىزعا دەيىن ارتتىرۋدى تاپسىرامىن. وعان دەيىن ايماقتار جەكە جانە ۆەدومستۆولىق مەديتسينانىڭ بۇكىل رەزەرۆىن پايدالانۋى كەرەك. ۇكىمەتكە ءدارى-دارمەك پرەپاراتتارىمەن قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەسىن بەس كۇننىڭ ىشىندە شەشۋدى تاپسىرامىن»، - دەدى پرەزيدەنت.

ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى ۇكىمەتكە 2 كۇننىڭ ىشىندە وسى جىلدىڭ ناۋرىز-مامىر ايىنداعىداي قاتاڭ كارانتين شارالارىن ەنگىزۋ بويىنشا ۇسىنىس ازىرلەۋدى جۇكتەگەن.

سونداي-اق، كوروناۆيرۋس ىندەتىنىڭ تارالۋىنا قارسى كۇرەس شارالارى جونىندەگى كەڭەستە  ق.توقاەۆ اكىمدەر مەن مينيسترلەردىڭ حالىقتىڭ ارىز-شاعىمىنا دەر كەزىندە جاۋاپ بەرمەيتىنىن سىنعا الدى.

سوڭعى جاڭالىقتار