4 ماۋسىم, 09:57 511 0 نۇر وتان Túrkistan Gazeti

Nur Otan – ناقتى ىستەر پارتياسى

سۋرەت عالامتوردان الىندى
سۋرەت عالامتوردان الىندى

ەلباسى Nur Otan پارتياسى ءتورا­عاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنبا­سارى باۋىرجان بايبەكتى قابىل­دادى، – دەپ حابارلايدى ەلباسى­نىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى.

كەزدەسۋ بارىسىندا قازاقستاننىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتىنە Birgemiz قورىنىڭ قازىرگى قىزمەتى جانە پارتيا مۇشەلەرى اراسىنداعى ىرىكتەۋ جۇمىس­تا­رىنا دايىندىق – پرايمەريز تۋرا­لى مالىمەت بەرىلدى.

ۇسىنىلعان اقپاراتقا سايكەس، Birgemiz قورىنىڭ قاراجاتى ەسەبىنەن 360 مىڭنان استام وتباسىعا 50 مىڭ تەڭگە كولەمىندە بىرجولعى كومەك كورسەتىلىپ، 240 مىڭ وتباسىعا قاجەتتى ازىق-تۇلىك جەتكىزىلدى. بۇدان بولەك، ەلوردانىڭ جانە الماتى قالاسىنىڭ مەديتسينالىق مەكەمەلەرىندە جۇمىس ىستەيتىن 2 100-دەن استام قىزمەتكەرگە بىرجولعى تولەم جاسالدى.

سونداي-اق Birgemiz قورىنىڭ قاراجاتىنان ماقتاارال اۋدانى دوس­تىق اۋىلىنىڭ تۇرعىندارىنا باس­پا­نا سالۋ ماقساتىندا 340 ميلليون تەڭگە ءبولىندى. سونىمەن قاتار پارتيا بەلسەندىلەرى مەن ەرىكتىلەرى ءبىر مىڭ توننادان استام گۋمانيتارلىق كومەك جيناپ، زارداپ شەككەن ەلدى مەكەن­دەر­دىڭ تۇرعىندارىنا جىبەردى.

اتقارىلىپ جاتقان جۇمىستىڭ ما­ڭىزىن ايتا كەلە، ەلباسى Birgemiz قورى ارقىلى ەلىمىزدىڭ شاعىن قالا­لا­رى مەن اۋىلدارىنداعى مۇقتاج ادام­دارعا قولداۋ كورسەتۋدى جالعاس­تى­رۋدى تاپسىردى.

– توتەنشە جاعداي كەزىندە Jas Otan بۇكىل ەل بويىنشا بەس مىڭنان اس­تام ەرىكتىنى جۇمىلدىردى. ولار دەما­لىسسىز جۇمىس ىستەپ، مۇقتاج ادام­دارعا كومەك جەتكىزدى. ناعىز پات­ريوت­­تاردىڭ، جاۋاپكەرشىلىگى مول جاس كوشباسشىلار­دىڭ جاڭا بۋىنى قا­لىپ­­تاسقانى قۋانتادى. ولاردىڭ ەڭ بەل­سەندىلەرىنە ارنالعان العىسحات­تار­عا قول قويدىم، – دەدى نۇرسۇلتان نازارباەۆ.

قازاقستاننىڭ تۇڭعىش پرەزيدەن­تى حالىقتىڭ پارتياعا دەگەن سەنىمىن نىعايتۋ جۇمىسىن جالعاستىرۋدى تاپ­سىردى.

– Nur Otan – ناقتى ىستەر پارتيا­سى. مەن قوعامدىق قابىلداۋلارعا كەلىپ تۇسكەن حاتتاردىڭ سانى جەتى ەسە ۇلعايعانىن جانە شەشىلگەن ماسەلە­لەر­دىڭ دە ارتىپ كەلە جاتقانىن كورىپ وتىرمىن. بۇل حالىقتىڭ پارتياعا دەگەن سەنىمىنىڭ كورىنىسى. وسى جۇمىس­تى ودان ءارى كۇشەيتۋ كەرەك، – دەدى ەلباسى.

كەزدەسۋ بارىسىندا ب.بايبەك ەلباسىنا وڭىرلەرگە جاساعان جۇمىس ساپار­لارىنىڭ ناتيجەلەرى، پارتيا­نىڭ سايلاۋالدى باعدارلاما­سى­نىڭ ورىندالۋ بارىسى جانە پرايمەريزگە دايىندىق تۋرالى باياندادى.

– قازىرگى تاڭدا 10 مىڭ پارتيا مۇشەسىنەن قۇرالعان كادرلىق رەزەرۆ جاساقتالدى. پرايمەريز ەرەجەلەرى ايەلدەر مەن جاستارعا ارنالعان كۆو­تالاردى ەسكەرە وتىرىپ بەكىتىلدى. پارتيا ءوز مۇشەلەرى اراسىنداعى ىرىك­تەۋدى ەكىنشى جارتىجىلدىققا جوس­پارلاپ وتىر»، – دەدى Nur Otan پار­تيا­سى توراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىن­باسارى.

سوڭعى جاڭالىقتار