31 مامىر, 17:17 4041 0 جاڭالىقتار اسىل تۇمار

ءسابيىن زيراتقا تاستاپ كەتكەن ايەل ىزدەستىرىلۋدە

سۋرەت عالامتوردان الىندى
سۋرەت عالامتوردان الىندى

جىتىقارا اۋدانىندا ءسابيىن زيرات باسىنا قالدىرىپ كەتكەن ايەل ىزدەستىرىلىپ جاتىر، - دەپ حابارلايدى قوستاناي وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى.

قازاقپارات بۇعان دەيىن جىتىقارا اۋدانىندا زيرات ىشىنەن جاڭا تۋعان ءسابيدىڭ دەنەسى تابىلعانىن جازعان بولاتىن.

قازىر وسى دەرەك بويىنشا قوستاناي وبلىسىنىڭ پوليتسياسى «جاڭا تۋعان بالانى اناسىنىڭ ءولتىرۋى» بابىمەن قىلمىستىق ءىس قوزعادى.

«قازىرگى ۋاقىتتا ءسابي ءولىمىنىڭ سەبەپتەرى زەرتتەلۋدە. ونى تاستاپ كەتكەن ايەلگە، وقيعا كۋاگەرلەرىنە ىزدەۋ سالىندى»، - دەيدى پوليتسيانىڭ ءباسپاسوز قىزمەتىندەگىلەر.

پوليتسيانىڭ مالىمەتىنشە، ءسابيدى زيرات ىشىنە اكەلىپ، پاكەتكە سالىپ كەتكەن.

سوڭعى جاڭالىقتار