31 مامىر, 09:08 566 0 جاڭالىقتار اسىل تۇمار

بۇگىن – ساياسي قۋعىن-سۇرگىن جانە اشارشىلىق قۇرباندارىن ەسكە الۋ كۇنى

بۇگىن – حح عاسىردىڭ باسىندا تالايدى سارساڭعا سالىپ، قاسىرەت شەكتىرگەن ساياسي قۋعىن-سۇرگىن قۇرباندارىن ەسكە الۋ كۇنى.

ءدال وسى كۇنى 1920 جىلداردىڭ سوڭىندا جانە 1932-1933 جىلدار ارالىعىندا قاساقانا ۇيىمداستىرىلعان جاساندى زاۋالدان زارداپ شەككەندەردى دە ەسكە الامىز.

قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتى – ەلباسى نۇرسۇلتان نازارباەۆتىڭ جارلىعىمەن 1997 جىلدان باستاپ اتاپ ءوتىلىپ كەلە جاتقان ساياسي قۋعىن-سۇرگىن قۇرباندارىن ەسكە الۋ كۇنى قازاقستان ءۇشىن ايرىقشا ماعىناعا يە.

ەلباسى: «ەتنوستىق جانە ءدىني تەگى بولەك ميلليونداعان ادامدار، توتاليتارلىق جۇيەنىڭ ديىرمەنىنە ءتۇ­سىپ، وزگەشە ويلاعانى ءۇشىن كۇناسىز سوتتالىپ، تۋ­عان جەرلەرىنەن اياۋسىز ايدالىپ، گۋلاگ ءتۇر­مەلەرىندە جازىقسىز كوز جۇمدى. ءبىز ءۇشىن، ازات، تاۋەلسىز قازاقستاننىڭ ءاربىر ازاماتى ءۇشىن ولاردى ەسكە الۋ جانە ەستە ساقتاۋ قاسيەتتى پارىز».

«حالىق جاۋىن» انىقتاۋ بويىنشا قاتاڭ ساياساتتىڭ سالدارىنان قۋعىن-سۇرگىنگە ۇشىراعانداردىڭ وزدەرى عانا ەمەس، ولاردىڭ جاقىندارى دا زارداپ شەكتى. رەسمي دەرەكتەرگە سۇيەنسەك، قازاقستاندا 103 مىڭنان استام ادام قۋعىن-سۇرگىنگە ۇشىرادى، 25 مىڭنان استامى اتۋ جازاسىنا كەسىلدى. ولاردىڭ اراسىندا عالىمدار، مادەنيەت جانە ساياسات سالاسىنىڭ قايراتكەرلەرى، دارىگەرلەر بولدى.

سوڭعى جاڭالىقتار