23 مامىر, 18:24 482 0 جاڭالىقتار اسىل تۇمار

ماقتاارال تۇرعىندارىنا 1 مىڭ اقش دوللارى كولەمىندە وتەماقى بەرىلدى

ماقتاارال اۋدانىنداعى سۋ تاسقىنىنان زارداپ شەككەن 5202 جانۇياعا اليشەر ۋسمانوۆ قورىنان 5 ملن 202 مىڭ اقش دوللارى كولەمىندە وتەماقى بەرىلەدى. قازاقپاراتتىڭ مالىمەتىنشە، بۇگىندە بۇل قارجىنى 1308 وتباسى الىپ ۇلگەرگەن.

وبلىستىق قارجى باسقارماسىنىڭ باسشىسى ءابدىراحمان تاسىباەۆتىڭ ايتۋىنشا، تۇرعىندارعا بۇگىنگى تاڭدا 4638 بانك كارتاسىنىڭ باسىم بولىگى تاراتىلعان. توتەنشە جاعداي كەزىندە ەۆاكۋاتسيالانعان 13 اۋىلدىڭ تۇرعىندارىنا قارجى الداعى كۇندەرى اۋدارىلماق.

«اتاپ ايتقاندا، 1 مىڭ اقش دوللارى كولەمىندەگى وتەماقى مىرزاكەنت، جاڭاتۇرمىس، ت.جايلىباەۆ، نۇرلى تاڭ، شۇعىلا، جانتاقساي، نۇرلى جول، جەڭىس، فەرداۋسي، دوستىق، ورگەباس، ارايلى، اقجول اۋىلدارىنىڭ تۇرعىندارىنا ۇلەستىرىلۋدە. ونداعى حالىقتىڭ تەك مەكەنجاي انىقتاماسى نە اۋىل تۇرعىنى ەكەنىن راستايتىن باسقا قۇجاتى بولۋى كەرەك»، – دەدى باسقارما باسشىسى.

ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ماقتاارال اۋدانىنداعى سۋ باسقان جاڭاتۇرمىس، جەڭىس، فەرداۋسي، دوستىق، ورگەباس ەلدىمەكەندەرىندە تۇراتىن ءار وتباسىنا ۇكىمەتتىڭ رەزەرۆىنەن 100 مىڭ تەڭگەدەن بەرىلەتىنى ايتىلعان بولاتىن. بۇل ماقساتتا ۇكىمەتتەن 650 ملن تەڭگە ءبولىنىپ، قاراجات 846 ءۇيدىڭ 6128 ادامىنا تولەنەدى دەپ جوسپارلانىپ وتىر.

سوڭعى جاڭالىقتار