20 مامىر, 14:50 356 0 جاڭالىقتار اسىل تۇمار

ماقتاارال تۇرعىندارى ەكى-ءۇش كۇندە جاڭا ۇيلەردىڭ ىرگەتاسىن قالاۋعا كىرىسپەك

سۋرەت عالامتوردان الىندى
سۋرەت عالامتوردان الىندى

ماقتاارال اۋدانىندا توپان سۋ باسقان ورگەباس پەن فيرداۋسي اۋىلدارىندا قابىرعاسى شىتىناعان ۇيلەر مەن قورا-قوپسى ماتەريالدارىن رەتتەۋ جۇمىسى باستالدى. الداعى ەكى-ءۇش كۇندە تۇرعىندار جاڭا ۇيلەردىڭ ىرگەتاسىن قالاۋعا كىرىسپەك.

اۋدان اكىمى باقىت اسانوۆتىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى تاڭدا سۋ باسقان 5 اۋىلدا تۇگەندەۋ جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتىر. بۇل ىسپەن ارنايى توپ اينالىسۋدا.

«الداعى ەكى-ءۇش كۇندە قانشا ءۇيدىڭ بۇزىلىپ، قانشاسى قايتا سالىناتىنى بەلگىلى بولادى. سول كەزدە بۇل تۋرالى مالىمەتتى جالپىعا جاريا ەتەمىز. ازىرگە تۇرعىندار ۋاقىتتى ءتيىمدى پايدانىپ، سۋ شايعان اۋلاسىن كۇل-قوقىستان تازارتىپ، قۇلاعان ۇيلەر مەن قورا-قوپسىسىن رەتكە كەلتىرىپ جاتىر»، – دەيدى باقىت اسانوۆ.

ايتا كەتەيىك، ورگەباس پەن فيرداۋسي ەلدىمەكەندەرىنىڭ تۇرعىندارى ەشقايدا كوشىرىلمەيتىن بولدى. سەبەبى، اۋىل تۇرعىندارى تۇرعىلىقتى جەرىنەن كوشكىسى كەلمەيتىنىن ايتقان بولاتىن.

سونداي-اق، جەرگىلىكتى حالىق جاڭادان سالىناتىن باسپانا قۇرىلىسىن وزدەرى جۇرگىزەتىن بولىپ كەلىسىلگەن. ياعني، بۇزىلعان ۇيلەردىڭ وتەماقىسى تۇرعىندارعا ۇكىمەتتىك رەزەرۆتەن كەزەڭ-كەزەڭىمەن اۋدارىلادى.

تاياۋدا عانا ۇكىمەتتىك كوميسسيا مەن تۇرعىنداردىڭ كەزدەسۋىنەن كەيىن وسىنداي شەشىم قابىلدانعان ەدى.

سوڭعى جاڭالىقتار