11 مامىر, 11:43 492 0 ونەر باقىتبەك قادىر

تۇركيانىڭ بەلگىلى ءانشىسى ابايدىڭ ءانىن ورىندادى (ۆيدەو)

باۋىرلاس تۇرىك حالقىنىڭ ءانشىسى ايبەن ەرسوي قازاقتىڭ ۇلى اقىنى ابايدىڭ «كوزىمنىڭ قاراسى» ءانىن ورىندادى. انگە ايبەن ەرسوي كليپ تە ءتۇسىرىپ، 2020 جىلدىڭ 22 ناۋرىزدا ءوزىنىڭ youtube ارناسىنا جاريالاعان. كليپ از ۋاقىتتىڭ ىشىندە 103 030 قارالىم جيناعان.

سوڭعى جاڭالىقتار