8 ءساۋىر, 17:13 806 0 جاڭالىقتار اسىل تۇمار

ەلىمىزدە تۇرعىن ءۇي باعاسى قىمباتتادى

سۋرەت عالامتوردان الىندى
سۋرەت عالامتوردان الىندى

قر ۇەم ستاتيستيكا كوميتەتى ماماندارى 2020 جىلدىڭ ناۋرىزىندا جاڭا تۇرعىن ۇيلەردى ساتۋ باعاسى 0,1 پايىزعا وسكەنىن مالىمدەدى.

«2020 جىلعى ناۋرىزدا وتكەن ايمەن سالىستىرعاندا اباتتاندىرىلعان جانە اباتتاندىرىلماعان تۇرعىن ۇيلەردى قايتا ساتۋ باعاسى 0,3%، جاڭا تۇرعىن ۇيلەردى ساتۋ 0,1 پايىزعا ءوستى. اباتتاندىرىلعان تۇرعىن ءۇيدى جالعا الۋ تولەمى 1,6 پايىز جوعارى بولدى»، – دەلىنگەن كوميتەت اقپاراتىندا.

ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، ناۋرىزدا جاڭا تۇرعىن ۇيلەردىڭ ءبىر شارشى مەترى 297 170 تەڭگەنى قۇراسا، اباتتاندىرىلعان تۇرعىن ۇيلەردى الىپ ساتۋ شارشى مەترى 206 072 تەڭگە بولعان. ال اباتتاندىرىلماعان تۇرعىن ۇيلەردىڭ ءبىر شارشى مەترىنىڭ ساتىلىم باعاسى 128 097 تەڭگەنى قۇرادى.

سوڭعى جاڭالىقتار