7 ءساۋىر, 16:04 427 0 جاڭالىقتار انار لەپەسوۆا

ەلوردا اۋەجايىنىڭ كودى وزگەردى

نۇرسۇلتان نازارباەۆ حالىقارالىق اۋەجايىنىڭ كودىن وزگەرتۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى. بۇل جايىندا قر يندۋستريا جانە ينفراقۇرىلىمدىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ Telegram-پاراقشاسىندا حابارلاندى.

«حالىقارالىق اۋە كولىگى قاۋىمداستىعىنىڭ (ياتا) 2020 جىلعى 6 ساۋىردەگى ارنايى حابارلاماسىنا سايكەس، نۇر-سۇلتان نازارباەۆ حالىقارالىق اۋەجايىنىڭ قولدانىستاعى TSE ءۇش ءارىپتى كودىن NQZ-گە وزگەرتۋ تۋرالى تۇپكىلىكتى رەسمي شەشىم قابىلداندى»، - دەلىنگەن اتالعان ۆەدومستۆو اقپاراتىندا.

ايتا كەتەرلىگى، قر يندۋستريا جانە ينفراقۇرىلىمدىق دامۋ مينيسترلىگى ياتا باسشىلىعىمەن جانە ساراپشىلارىمەن بۇكىل الەم بويىنشا اۋەجايلاردىڭ ءۇش ءارىپتى كودتارىن تاعايىنداۋ مەن وزگەرتۋ بويىنشا ياتا تاسىلدەرىن وزگەرتۋ باعىتىندا كوپ جۇمىس اتقاردى.

وسى جۇمىستاردىڭ ناتيجەسىندە الەمنىڭ بارلىق ەلدەرى اۋەجايلارىنىڭ ءۇش ءارىپتى كودتارىنا وزگەرىستەر ەنگىزۋگە بىرەگەي مۇمكىندىك بولدى. سونىمەن قاتار، ەلىمىز ازاماتتىق اۆياتسيا وكىلدەرىنىڭ بۇكىل الەم بويىنشا ءۇش ارىپتەن تۇراتىن اۋەجاي كودتارىن تاعايىنداۋ مەن وزگەرتۋ تۋرالى ياتا قارارىنا تۇزەتۋ ەنگىزۋ تۋرالى باستامالارىن قولداۋ ماسەلەسىن پىسىقتادى.

«بۇل وزگەرىس رەسمي تۇردە 2020 جىلدىڭ 8 ماۋسىمىنان باستاپ كۇشىنە ەنەدى جانە NQZ اۋەجايدىڭ جاڭا كودى اۋە بيلەتتەردى برونداۋدىڭ بارلىق جۇيەلەرىندە، سونىڭ ىشىندە بيلەتتەردە، جولجۇك بيركالارىندا، اقپاراتتىق تابلولاردا قولدانىلادى»، -دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.

 

سوڭعى جاڭالىقتار