29 ناۋرىز, 11:48 1915 0 دەنساۋلىق انار لەپەسوۆا

COVID-19: قازاقستاندا 251 ناۋقاس تىركەلدى

قازاقستانداعى كوروناۆيرۋس بويىنشا 29 ناۋرىز ساعات 11:30 جاعداي بويىنشا كوروناۆيرۋس ىندەتىن جۇقتىرعان تاعى 22 ادام تiركەلدى. 

اتاپ ايتقاندا، نۇر-سۇلتان قالاسىندا - 16 ادام، الماتى قالاسىندا - 4 ادام، اتىراۋ وبلىسىندا - 1 ادام، قىزىلوردا وبلىسىندا - 1 ادام ىندەت جۇقتىردى، دەپ حابارلايدى coronavirus2020.kz.

وسى ساعاتتا نۇر-سۇلتان قالاسى بويىنشا 151 ادام، الماتى قالاسىندا – 64 ادام، قاراعاندى وبلىسىندا - 7, اقمولا وبلىسىندا - 6 ادام، اتىراۋ وبلىسى - 6 ادام، جامبىل وبلىسىندا -3 ادام، شىمكەنت قالاسىندا - 2 ادام، شىعىس قازاقستان وبلىسىندا - 2 ادام، الماتى وبلىسىندا - 4 ادام، اقتوبە وبلىسىندا - 1 ادام، سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا - 1 ادام، پاۆلودار وبلىسىندا - 1 ادام، ماڭعىستاۋ وبلىسىندا - 1 ادام، قىزىلوردا وبلىسىندا - 2 ادام، جالپى ەلىمىزدە 251 ناۋقاس تىركەلدى.

 

سوڭعى جاڭالىقتار