25 ناۋرىز 2020, 11:35 1683 0 جاڭالىقتار اسىل تۇمار

توتەنشە جاعداي رەجيمىن بۇزعان تويحانا يەسى قاماۋعا الىندى

سۋرەت عالامتوردان الىندى
سۋرەت عالامتوردان الىندى

قىزىلوردا وبلىسىنىڭ پروكۋراتۋراسى وڭىردە توتەنشە جاعداي رەجيمىن بۇزعان تويحانا يەسى اكىمشىلىك قاماۋعا الىنعانىن حابارلادى.

بۇل وقيعا قازالى اۋدانىندا ورىن العان. اۋداندىق سوتتىڭ قاۋلىسىمەن توتەنشە جاعداي رەجيمىن بۇزعان كاسىپكەر 7 تاۋلىك مەرزىمگە اكىمشىلىك قاماۋعا الىنعان. ال وسىنداي تالاپقا سالعىرت قاراعان تاعى ءبىر كاسىپكەرگە 10 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش مولشەرىندە ايىپپۇل سالىندى.

«قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ جارلىعىنا سايكەس، توتەنشە جاعداي رەجيمى كەزىندە ءبىرىنشى كەزەكتە قوعامدىق ءتارتىپتى ساقتاۋ قاتاڭ باقىلاۋعا الىندى. ستراتەگيالىق ماڭىزى بار وبەكتىلەردە قاۋىپسىزدىك شارالارى كۇشەيتىلدى. ادامدار كوپ جينالاتىن ورىنداردىڭ قىزمەتىنە ساعات 22.00-دەن كەيىن شەكتەۋ قويىلدى. ويىن-ساۋىق، سپورتتىق جانە باسقا دا بۇقارالىق iس-شارالاردى وتكiزۋگە تىيىم سالىندى. سوعان قاراماستان وبلىس بويىنشا توتەنشە جاعداي كەزىندە رەجيمدى بۇزىپ، ساعات 22.00-دەن كەيىن جۇمىس جاساعانى ءۇشىن 20 كافە-تويحانا جانە ۇيىندە توي وتكىزگەنى ءۇشىن 2 ءۇي يەسىنە قاتىستى اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋ تۋرالى كودەكسىنىڭ 476-بابىمەن حاتتاما تولتىرىلدى»، – دەلىنگەن حابارلامادا.

سوڭعى جاڭالىقتار