24 ناۋرىز 2020, 10:47 567 0 جاڭالىقتار اسىل تۇمار

نۇر-سۇلتانعا كەلگەن مىڭنان استام ادام تەكسەرىلىپ جاتىر

Cۋرەت عالامتوردان الىندى
Cۋرەت عالامتوردان الىندى

كەشە، 23 ناۋرىز كۇنى نۇرسۇلتان نازارباەۆ حالىقارالىق اۋەجايىنا 13 رەيس كەلىپ قوندى. بۇل – دۋباي، توكيو، مينسك، ماسكەۋ (ۆنۋكوۆو), ماسكەۋ (دومودەدوۆو), لوندون، ستامبۇل، فرانكفۋرت، ەكاتەرينبۋرگ، پراگا جانە ابۋ-دابي باعىتىنان كەلگەن ۇشاقتار.

بارلىق جولاۋشى وقشاۋلانىپ، كوروناۆيرۋستىق ينفەكتسيانىڭ بار-جوعى تەكسەرۋىنەن وتكەن.

– توعىز رەيس بويىنشا 788 زەرتحانالىق زەرتتەۋ جۇرگىزىلدى، ەشبىرىنەن كوروناۆيرۋس جۇقپاسى انىقتالمادى. ولار اۋرۋحانادان شىعارىلدى، ءارى قاراي 14 كۇن ءۇي كارانتينىندە وتىرۋى ءتيىس. ال قالعان ءۇش رەيس ءالى تەكسەرىلۋدە، – دەدى قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى ساۋلە قيسىقوۆا.

سوڭعى جاڭالىقتار