گازەت تۋرالى

«Túrkistan» حالىقارالىق گازەتى – 1994 جىلدىڭ 28 قاڭتارىنان باستاپ شىعاتىن ساياسي اپتالىق. قازىرگى تاڭدا رەسپۋبليكانىڭ بارلىق وبلىستارىنا، وعان قوسا رەسەي فەدەراتسياسىنا دا تارايدى. «Túrkistan» گازەتى 2009 جىلدان باستاپ «روسپەچات» كاتالوگىنا ەنگىزىلگەن، رەسەيدە تۇراتىن قازاق وقىرماندارى ءبىزدىڭ گازەتىمىزدى وسى كاتالوگ ارقىلى جازدىرىپ، وقي الادى.

2010 جىلدىڭ 22 ناۋرىزىنان باستاپ گازەت ا2 فورماتتاعى 12 بەت كولەمىندە جانە ءتۇرلى-ءتۇستى بولىپ شىعا باستادى.

گازەت «ءداۋىر» جشس رپيك باسپا ۇيىندە باسىلادى.

«Túrkistannyń» ايلىق تارالىمى – 42 مىڭ دانا.

يندەكسى:  جەكە جازىلۋشىلار ءۇشىن – 65413

مەكەمەلەر مەن ۇيىمدار ءۇشىن – 15413

 

گازەتتىڭ تۇراقتى ءتورت قوسىمشاسى بار: «Yrys»، «Qonys»، «Taıqazan»، «Jahan».

 

  • «Qonys» – الىس-جاقىن شەت ەلدەردەن اتاجۇرتىنا قونىس اۋدارعان ورالماندار جاعدايىن ەلىمىزدەگى دەموگرافيا ماسەلەسىنە ۇشتاستىرا وتىرىپ تالقىلاۋدى كوزدەيتىن، سونداي-اق ۇلتتىق مادەنيەتىمىزدى جانداندىرۋعا اتسالىساتىن قوسىمشا.
  • «Taiqazan» – ۇلتتىق ماسەلەلەردى تەرەڭنەن قاۋزاۋعا، ۇلتتىق مۇددەنى ءتىل، ءدىن، ءدىل، سالت-ءداستۇر، ساياسات تۇرعىسىنان تالداۋعا ارنالعان.
  • «Jahan» – حالىقارالىق ساياساتقا، قازاق حالقىنىڭ تۇركىتىلدەس حالىقتارمەن ىنتىماقتاستىعىنا باسا نازار اۋداراتىن، سىرتقى ساياساتتاعى باسىم باعىتتاردى ناسيحاتتايتىن قوسىمشا.

 

«Túrkistan» حالىقارالىق گازەتىءنىڭ باس رەداكتورلارى:

1993-1999 جىلدارى – قازاقستاننىڭ حالىق جازۋشىسى قالتاي مۇحامەدجانوۆ;

1999-2017 جىلدارى  – ءشامشيدين پاتتەەۆ;

2017-2019 جىلدارى – جاڭابەك شاعاتاي;

2019 جىلدان باستاپ – قۋات اۋەسباي.

سوڭعى جاڭالىقتار